Odyseusze przed finałem

Autor: |

W „Siódemce” trwają intensywne przygoto­wania do Wirtualnego Finału Ogólnopolskie­go programu edu­kacyjnego „Odyseja umysłu”. Drużyny pra­cują nad spektaklami, w których pokażą swoją kreatywność oraz umie­jętność rozwiązywa­nia problemów. Nad ich działaniami czuwają tre­nerki Monika Śniegocka i Agnieszka Widzińska.

– Ze względu na pandemię, wszystkie drużyny, które zgło­siły się do projektu, zostały za­kwalifikowane do finału. Na razie organizatorzy zakłada­ją, że odbędzie się on wirtual­nie. Naszym zadaniem jest więc nie tylko przygotowanie przed­stawienia, ale także nagranie wideoprezentacji. Mamy czas do 9 kwietnia. Wyniki pozna­my 8 maja. Laureaci wezmą udział w Finałach Światowych – wyjaśnia Monika Śniegocka, nauczycielka fizyki i języka an­gielskiego w SP nr 7.

Rzeczywistość wirtualna

Uczniowie klas 5b i 4b: Julia Karaś, Aleksander Maruta, Na­talia Staszewska, Michał Sza­bat, Mikołaj Żebrowski i Lena Olejnik, których opiekunką jest pani Monika, mierzą się z „Rzeczywistością wirtualną”. Ich spektakl prezentuje pery­petie kogoś, kto ze świata re­alnego trafia do wirtualnego i stopniowo odkrywa panują­ce tam zasady. Mają już pra­wie cały scenariusz, pomysły na scenografię i kostiumy. Wcielą się w role: Raperów, Pani Puz­zle, Czarownicy, Lamorożca i Ponurej Kreatury. – Na początku nie mieliśmy zbyt wielu pomysłów. Rozkręci­liśmy się jednak, kiedy Mikołaj oznajmił, że będzie Raperem. Potem każdy wymyślał swoją rolę. Teraz musimy jedynie do­pracować całość – mówią Julia i Michał.

– Problem „Rzeczywistość wirtualna” wydał nam się naj­ciekawszy – dodają Natalia i Aleksander. – Trochę wiąże się z obecnymi czasami, bo przecież wiele chwil spędza­my przed komputerem. Tym bardziej cieszymy się, że co jakiś czas możemy spotkać się w szkole i pracować nad spek­taklem.

Drugi zespół, który zajął się tym samym problemem, tworzy młodzież z klasy 8b: Marysia Kramarz, Mikołaj Kamiński, Wiktor Juszczak, Matylda Bukowska, Natalia Przybysz, Klaudia Komnacka i Mateusz Łagoźny. Pracują pod opieką Agnieszki Widzińskiej, nauczycielki matematyki i che­mii w SP nr 7.

– Kończymy już ustalać szcze­góły fabuły i zaczynamy prace nad dialogami oraz scenografią. Zaprojektowaliśmy urządze­nia, musimy je przetestować. Podzieliliśmy się rolami i każdy myśli nad kostiumem dla siebie – mówi Natalia.

Uczniowie przyznają, że naj­większym problemem są ogra­niczone możliwości spotkania, a także niedogodności w pracy nad przygotowaniem scenogra­fii. Nie poddają się jednak i wy­trwale dążą do celu. Na razie zespół spotyka się online, pla­nuje jednak kilka zajęć w szko­le, by wspólnie dopracowywać szczegóły oraz ćwiczyć swój wy­stęp.

– Jestem dumna z mojej dru­żyny. Uczniowie są bardzo kreatywni i wspierają się na­wzajem, dążąc do wspólnego celu. Ze zdumieniem obserwu­ję, jak rozwijają umiejętność pracy w grupie, nawet w tak niełatwych warunkach, jakie teraz mamy – chwali ósmoklasi­stów pani Agnieszka.

Witajcie w naszej bajce

Trzecia drużyna to ucznio­wie klas 8a, 8b i 8d: Dominik Garbacz, Maria Soboń, Cezary Gołaszewski, Marta Lorek, An­tonina Filipek, Maksymilian Sawicki i Michał Sowa. Ich tre­nerką jest pani Monika. Wybra­li problem „Witajcie w naszej bajce”. Pracują nad spekta­klem, w którym jedna osoba w niezwykły sposób trafi do krainy baśni. Wcielą się w role: Nieprzeciętnego Przewodni­ka, Jasia i Małgosi, Lwa, Młodej Osóbki, Sklepikarza i Narrato­ra.

– Mamy opracowaną fabu­łę i scenariusz, wystarczy do­szlifować szczegóły – opowiada Dominik. – Zaczynamy pracę nad dekoracjami i scenografią. Musieliśmy przeczytać bajki w języku angielskim, by wy­brać z nich postaci i przedmio­ty. Wykorzystaliśmy niemiecki utwór „Hansel end Gretel” oraz somalijską opowieść „Lew o czerwonych oczach”. Wyda­ły nam się najbardziej ciekawe i odpowiadały konceptowi pu­enty spektaklu.

Uczniowie dodają, że naj­trudniejsze jest wymyślenie elementu z bajki, który zawie­rałby sodę oczyszczoną, bo taki jest jeden z wymogów. Cie­szą się, że od niedawna spo­tkają się w szkole. Dzięki temu łatwiej jest rozwiązywać pro­blematyczne kwestie związane z przedstawieniem.

Piątkowym działaniom ósmoklasistów z ciekawością przyglądały się władze „Sió­demki”: dyrektor Piotr Bogusz oraz wicedyrektorzy Ewa Ła­gożna i Hubert Wiktorowicz.

– Cieszymy się z ubiegło­rocznej regionalnej wygra­nej naszych drużyn, chociaż ze względu na pandemię nie mogły wziąć udziału w wiel­kim finale. Mamy nadzieję, że w tym roku uczniowie również osiągną sukces. Tak napraw­dę nie chodzi jednak o wygraną w konkursie, ale o doskonale­nie umiejętności młodych i kre­atywnych osób – podkreśla Piotr Bogusz.

aw

Last modified: 29 stycznia 2021