Odnawialne źródła energii

Nabór uzupełniający na kolektory słoneczne (29.05.2020r.)

W związku z realizacją projektu „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) Urząd Miasta ogłasza nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych do podgrzania wody użytkowej.

Nabór prowadzony będzie do momentu montażu zakładanej w projekcie liczby poszczególnych typów instalacji solarnych.

W skład zestawu wchodzą panele, zbiornik na wodę, zestaw pompowy oraz grzałka elektryczna i druga wężownica oraz niezbędne oprzyrządowanie. Montaż instalacji już się rozpoczął, zakończenie planowane jest do końca lipca 2020r.

Osoby zainteresowane mogą dokonać zgłoszenia poprzez uzupełnienie ankiety oraz deklaracji i dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta w godzinach: 7.30 do 15.30 (poniedziałek-środa), 9.00-17.00 (czwartek), 7.00-15.00 (piątek) lub poprzez wysłanie wypełnionych i zeskanowanych dokumentów na adres wfe@e-swidnik.pl.

Do projektu mogą się zgłaszać właściciele budynków jednorodzinnych (z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym agroturystyczna lub działalność rolnicza), zamieszkali na terenie Świdnika.

Ilość paneli Koszt netto instalacji solarnej Całkowity wkład własny uczestnika projektu
2 7784,35 2514 zł
3 9227,82 2846 zł
4 10614,80 3165 zł
5 12001,75 3483 zł

Regulamin, deklarację oraz ankietę można pobrać poniżej:

__________

III edycja konkursu na OZE (07.05.2020)

Projekt Gminy Miejskiej Świdnik pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja III – budynki mieszkalne” złożony w konkursie RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  został pozytywnie oceniony jednak nie otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji środków przewidzianych na konkurs. W związku z powyższym przedsięwzięcie nie będzie realizowane, dopóki nie zostanie zwiększona przez Zarząd Województwa Lubelskiego alokacja środków finansowych.

__________

Informacja dla beneficjentów projektu z zakresu fotowoltaiki (01.04.2020)

Informujemy uczestników projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)”, że zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne firmy MP Solar Group o symbolu MP-M-360W.

W związku z zastosowaniem powyższego typu paneli moc dla instalacji 6-panelowej zwiększy się z planowanej mocy 2,04 kW do 2,16 kW a dla instalacji 9-panelowej z 3,06 kW do 3,24 kW.

__________

Nabór uzupełniający na montaż pompy ciepła

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłaszamy nabór uzupełniający na montaż pompy ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nabór będzie prowadzony do momentu montażu zakładanej w projekcie liczby instalacji pompy ciepła (55). Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez uzupełnienie ankiety i dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta Świdnik w godzinach:

– 7.30 do 15.30 (poniedziałek-środa),

– 9.00-17.00 (czwartek),

– 7.00-15.00 (piątek).

Do pobrania:

__________

Informacja dla beneficjentów projektu

Informujemy, że Gmina Miejska Świdnik podpisała umowę z firmą ECO-TEAM z siedzibą w Częstochowie jako wykonawcą instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wartości w projekcie, po podpisaniu umowy z Wykonawcą kształtują się następująco:

Moc Miejsce instalacji Dotacja Wkład mieszkańca
2,04 kWp Budynek mieszkalny 11 568,50 3 130,30
2,04 kWp Budynek gospodarczy 11 568,50 5 171,80
3,06 kWp Budynek mieszkalny 17 357,00 4 696,60
3,06 kWp Budynek gospodarczy 17 357,00 7 759,60
 Pompa ciepła 10 625,00 3663,40

Instalacje będę montowane od marca do końca czerwca br. Termin dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach wykonawca jest zobowiązany ustalić z właścicielem nieruchomości w terminie co najmniej 2 tygodnie przed planowaną dostawą. Również w tym czasie założone instalacje fotowoltaiczne zostaną zgłoszone przez wykonawcę do PGE Dystrybucja celem ich podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przypominam, że dostawcą energii elektrycznej do Państwa domu musi być PGE Dystrybucja. Na Państwa jako beneficjentów projektu (przynajmniej 1 ze współwłaścicieli) muszą być zawarte umowy i wystawiane faktury z PGE.  W innym przypadku nie będzie możliwe zgłoszenie instalacji do PGE. Prosimy o uregulowanie tej kwestii w najbliższym czasie.

Przypominamy, że instalacje mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby socjalno-bytowe. Nie mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu montażu instalacji należy posiadać odrębne liczniki energii, tak aby była możliwość monitorowanie wielkości energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej na potrzeby socjalne.

Okres trwałości projektu, w trakcie którego instalacja jest własnością Gminy trwa 5 lat od momentu dokonania ostatniej transzy dofinansowania w ramach projektu. Po tym czasie instalacje zostaną przekazane mieszkańcom na własność.

W czerwcu 2020 r. zostanie uruchomiona dedykowana projektowi strona internetowa, na której znajdą się m. in. informacje o projekcie oraz dane dotyczące wielkości produkcji z odnawialnych źródeł odnawialnych. Na zestawie urządzeń zamontowanych w ramach projektu zostanie przyklejona naklejka informująca o źródle dofinansowania. Proszę, aby ta naklejka zachowała się przez cały okres trwałości projektu.

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące możliwości zamontowania dodatkowej instalacji czy rozbudowy instalacji poza projektem informujemy, że jest to możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) zostanie wykonana osobna instalacja fotowoltaiczna (nie ma możliwości modyfikowania instalacji zamontowanej w ramach projektu lub łączenia obu instalacji w okresie trwałości projektu),

2) energia wyprodukowana przez obie instalacje nie przekroczy zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energie elektryczną,

3) zostaną zamontowane osobne liczniki, co da możliwość weryfikacji ilości energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji zamontowanej w ramach projektu.

Informujemy o możliwości wystawienia przez gminę faktury VAT na pisemne żądanie mieszkańca. Faktura zostanie wystawiona na wartość odpowiadającą ostatecznemu kosztowi poniesionemu w ramach projektu przez mieszkańca, po całkowitym rozliczeniu projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz z Urzędem Skarbowym. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o składanie wniosków nie wcześniej niż od lipca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miejska Świdnik podpisała umowę z inspektorami nadzoru, którzy w imieniu Gminy będę mieli za zadanie monitorowanie poprawności montażu i sprawdzenie bezbłędnego działania instalacji.

__________

III edycja projektu “Świdnik przyjazny środowisku” – FOTOWOLTAIKA (wniosek złożony w 2019 r. )

Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców zainteresowanie montażem instalacji fotowoltaicznych Gmina Miejska Świdnik przystępuje do kolejnej edycji projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku”. Nabór potrwa od 16 do 26 lipca 2019 r. i będzie dotyczył tylko instalacji fotowoltaicznych.

Podstawowym warunkiem jest zgoda na inwestycję wszystkich współwłaścicieli działki, na którym stoi dom, na którym będzie montowana instalacja oraz brak możliwości wykorzystania instalacji na potrzeby działalności gospodarczej. Moce instalacji mają być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Poziom dofinansowania wyniesie min. 60%, max. 85 % kosztów netto instalacji i będzie uzależniony od osiągniętej w ramach całego projektu efektywności kosztowej. Mieszkaniec będzie płacić pozostałe koszty netto oraz cały podatek VAT (8% – budynek mieszkalny, 23% – budynek gospodarczy). Wkładem własnym dla mieszkańca będzie również koszt wizji oraz dokumentacji technicznej. Po naborze gmina przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów aby w połowie września br. złożyć kompleksowy wniosek o dofinansowanie projektu. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

__________

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Świdnik podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik”.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji przyczyni się do realizacji zapisów art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości. Jego wdrożenie pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w szczególności pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2.

Program stanowić będzie system wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców (osób fizycznych, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych) oraz przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Opracowanie dokumentu umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe (np. kotłownię gazową, kotłownię na biomasę, wykorzystujące odnawialne źródła energii), montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

W związku z powyższym, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby społeczności Miasta, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku:

– online: https://forms.gle/Z6JJMpZoGMD8iKPa7

– lub tradycyjnie: poprzez pobranie ankiety (załączniki poniżej), wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miasta lub na adres poczty elektronicznej: wizp@e-swidnik.pl

Zainteresowani mogą także składać uwagi i wnioski w sprawie do Urzędu Miasta lub na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

__________

Instalacje OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła) – nabór uzupełniający – spotkanie informacyjne

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, informujemy o spotkaniu dla osób znajdujących się na liście rezerwowej projektu oraz osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Spotkanie organizacyjno-informacyjne odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00, w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

__________

Instalacje OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła) – nabór uzupełniający

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, informujemy, że w terminie od 21 marca 2019 r. /czwartek/ do 4 kwietnia 2019 r. /czwartek/, do godz. 15.00 w dni robocze w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, pokój nr 311 w godzinach:

– 7.30 do 15.30 (poniedziałek-środa),

– 9.00-17.00 (czwartek),

– 7.00-15.00 (piątek),

prowadzony będzie dodatkowy nabór osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych (z wyłączeniem budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym agroturystyczna lub działalność rolnicza), zamieszkałych na terenie Świdnika do udziału w projekcie w zakresie dostawy i montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła).

Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2016 roku i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu.

Ankiety należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Świdnik w podanym wyżej terminie z zastrzeżeniem, że nabór uzupełniający będzie trwał do momentu wyczerpania liczby poszczególnych brakujących rodzajów instalacji. Po zamknięciu listy podstawowej osoby, które złożyły ankiety będą uwzględnione na liście rezerwowej. Zastrzegamy, że w przypadku nie osiągnięcia odpowiedniej liczby brakujących instalacji termin może być wydłużony.

Ankiety są dostępne w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, pokój nr 311 oraz w linku poniżej:

Nabór uzupełniający nie dotyczy pierwotnie zakwalifikowanych zgłoszeń, które zostały odrzucone ze względu na brak wykonalności technicznej oraz osób, które złożyły ankiety i znajdują się na liście rezerwowej.

Szacunkowy koszt dostawy i montażu kolektorów słonecznych (dotyczy montażu na dachu i elewacji budynku mieszkalnego)

KOLEKTORY SŁONECZNE

Ilość paneli Szacunkowy koszt netto (w zł) Wkład własny uczestnika projektu – do zapłaty (w zł)
2 7784,35 2514 + 50 zł (wizja)
3 9227,82 2864 + 50 zł (wizja)
4 10614,80 3165 + 50 zł (wizja)
5 12001,75 3483 + 50 zł (wizja)

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

MOC Miejsce instalacji Szacunkowy koszt netto (w zł) Dotacja Wkład własny uczestnika projektu – do zapłaty (w zł)
2,04 kWp Budynek mieszkalny 14 240,98 12 130,33 3282,00 + 50 zł (wizja)
2,04 kWp Budynek gospodarczy 14 240,98 12 130,33 5422,00 + 50 zł (wizja)
3,06 kWp Budynek mieszkalny 21 125,14 17 956,37 4858,00 + 50 zł (wizja)
3,06 kWp Budynek gospodarczy 21 125,14 17 956,37 8027,00+ 50 zł (wizja)

POMPA CIEPŁA

Rodzaj instalacji Szacunkowy koszt netto (w zł) Dotacja Szacunkowy koszt dla mieszkańca – wpłata
pompa ciepła 12530,45 10650,88 3746,00 + 50 zł (wizja)

UWAGA !

Tabela przedstawia szacunkowy koszt dostawy i montażu instalacji oraz wkładu własnego mieszkańca. Powyższe koszty mogą ulec zmianie w wyniku procedury przetargowej.

Liczba instalacji przewidziana do montażu w ramach naboru uzupełniającego jest ograniczona. Nabór ma na celu uzupełnienie listy uczestników projektu. Złożenie ankiety nie gwarantuje zakwalifikowania się do projektu i uzyskania dofinansowania. Jeżeli liczba złożonych zgłoszeń przekroczy liczbę instalacji do uzupełnienia decydować będzie kolejność złożonych ankiet.

__________

Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)

Opis: W ramach projektu przewidziano do realizacji montaż 201 instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkańców na terenie Świdnika. Na podstawie zebranych od mieszkańców ankiet oraz wyników przeprowadzonych na tej podstawie wizji lokalnych gdzie sprawdzano techniczną możliwość montażu instalacji, zakwalifikowano do projektu: – 77 nieruchomości, gdzie zaprojektowano zestaw z 2 kolektorami i zbiornikiem o poj.200l – 109 z zestawem z 3 kolektorami i zbiornikiem o poj.300l – 13 z zestawem z 4 kolektorami i zbiornikiem o poj. 400l – 2 z zestawem z 5 kolektorami i zbiornikiem o poj. 500l. Panele słoneczne będą montowane na dachach i elewacjach. Zadaniem projektowanych instalacji solarnych jest wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, drewno, energia elektryczna) energią słoneczną.

Cele: Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców osiągnięta dzięki częściowemu zastąpieniu energią słoneczną paliw kopalnych służących do podgrzewania wody użytkowej, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz wywrze pozytywny wpływ na środowisko naturalne regionu, a także zmniejszy koszty podgrzewania wody użytkowej. Działanie polegające na montażu instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwoli na osiągniecie głównego celu projektu jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii do ogrzewania c.w. powstałej ze źródeł niekonwencjonalnych. Zwiększenie zastosowania do produkcji energii technologii bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, co jest istotne ze względu na okresowe przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 na terenie Świdnika.

Celem projektu jest propagowanie idei pozyskiwania zielonej energii oraz kształtowanie społeczeństwa świadomego konieczności dbania o środowisko naturalne. Projekt wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych na których zostaną zainstalowane, a zaoszczędzone środki będą mogły posłużyć na rozwijanie pozostałych sfer życia mieszkańców np. związanych z edukacją lub kulturą. Podjęte działania przyczynią się – w łącznym bilansie – do wypełnienia zobowiązań zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, w którym został wyznaczony dla Polski cel dotyczący udziału OZE w produkcji energii ogółem – 15% do 2020 r.

Efekty: Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do środowiska oraz poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców poprzez pokrycie dużej części zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nastąpi dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Grupą docelową projektu będą bezpośredni użytkownicy projektu – mieszkańcy w domach których zostaną zainstalowane zestawy solarne, z efektów projektu będą korzystać również pozostali mieszkańcy Świdnika i regionu, którzy realnie odczują spadek emisji CO2. Liczba przewidzianych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych – 201 szt. Liczba zainstalowanych paneli słonecznych – 543 szt.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość całkowita projektu – 2 175 445,77 zł

Wydatki kwalifikowane – 1 875 977,47 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR – 1 594 580,84 zł

__________

Rozpoczynamy wizje lokalne!

Wybrany wykonawca wizji lokalnych i dokumentacji projektowej w ramach projektu Świdnik przyjazny środowisku – edycja II, będzie przeprowadzał wizje u mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące montażu solarów, pomp ciepła lub fotowoltaiki do dnia 19.05.2016r.

__________

Dofinansowanie do solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła

Wkrótce przedstawimy Państwu harmonogram wizyt i dalsze informacje dotyczące prac.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Miejska Świdnik przystępuje do kolejnego konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych budowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta.

Świdnik będzie się ubiegać o dofinansowanie zakupu oraz montażu instalacji do produkcji:

 • energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
 • energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych lub pomp ciepła

Realizacja projektu będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Jego wysokość jest związana z rodzajem instalacji i nie przekracza 85 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunkiem udziału w projekcie był brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu śmieci itp.

Do końca lutego trwał nabór wniosków na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii. Chęć wzięcia udziału w projekcie zadeklarowało prawie 900 właścicieli domów na terenie naszego miasta.

Podobny projekt był już realizowany w ubiegłym roku, jednak wtedy dotyczył on jedynie instalacji solarnych.

– W 2015 roku zostało zainstalowanych 264 zestawów solarnych, a koszt wkładu własnego, nawet przy największych instalacjach nie przekroczył 2000 zł – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

– Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zainteresowanie, w tym roku zamierzamy realizować nie tylko projekty solarne, ale również te, dotyczące fotowoltaiki oraz pomp ciepła.

– O możliwości przystąpienia do projektu mieszkańcy byli informowani listownie. Zorganizowaliśmy również spotkanie informacyjne celem prezentacji możliwości technicznych, korzyści, ale i problemów związanych z nowymi instalacjami. Uczestniczyło w nim około 500 osób. Nie każdy budynek przystosowany jest do tego typu instalacji. Niektóre lokalizacje  wymagają większej ilości prac, a więc i dodatkowych nakładów finansowych, które nie są kwalifikowalne  – tłumaczy Bartłomiej Pejo, p.o. naczelnika wydziału rozwoju miasta.

W kwietniu zostanie wyłoniony wykonawca, który w tym samym miesiącu powinien zacząć przeprowadzać tzw. wizje lokalne. Dopiero po stwierdzeniu możliwości technicznych, właściciele będą zobowiązani do podpisania umowy z gminą i uiszczenia wstępnej wpłaty z przeznaczeniem na przygotowanie indywidualnych projektów.

– Ten etap planowany jest na przełomie kwietnia i maja. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i złożenie do oceny konkursowej kompleksowej dokumentacji projektu, co musi nastąpić do 14 czerwca 2016r. Po uzyskaniu dofinansowania realizacja rzeczowa instalacji planowana jest na lata 2017 i 2018.

__________

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Czy Gmina Miejska Świdnik będzie stroną umowy pomiędzy Zakładem Energetycznym a uczestnikiem projektu?

Gmina nie będzie stroną umowy z Zakładem Energetycznym. Konieczność zawarcia umowy/zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji pozostaje po stronie uczestnika projekt

 1. Jakie dokumenty wymagane będą na etapie realizacji projektu?

– Deklaracja dotycząca udziału w projekcie
– Oświadczenie o działalności gospodarczej lub jej braku w obiekcie
– Umowa regulująca warunki udziału w projekcie
– Umowa użyczenia nieruchomości
– Inne dokumenty, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia projekt

 1. Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie trwałości projektu, uczestnik projektu zobligowany będzie do zwrotu dofinansowania?

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez uczestnika projektu i jednoczesnym podpisaniu umowy użyczenia nieruchomości przez nowego właściciela, uczestnik projektu nie będzie zobligowany do zwrotu dofinansowania. W przypadku nie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przez nowego właściciela i koniecznością demontażu instalacji uczestnik projektu zobligowany będzie do zwrotu dofinansowania

 1. Czy konstrukcje wsporcze związane z koniecznością montażu instalacji na gruncie, oraz związane z niekorzystnym położeniem budynku stanowić będą koszt kwalifikowany projektu?

Koszt wykonania konstrukcji nośnej na gruncie/budynku należy do uczestnika projektu. W przypadku montażu instalacji na gruncie/budynku niemieszkalnym – VAT wynosić będzie 23% – a nie 8% jak przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym.

 1. Czy w przypadku niskiego zużycia energii elektrycznej w 2015 roku możliwy jest montaż instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej w 2015 roku zbliżone było do 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosić będzie 2 kW i będzie to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu.

 1. Czy możliwe jest zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o wyższej mocy niż wskazane zużycie energii elektrycznej w 2015r. w przypadku gdy budynek nie był zamieszkiwany w roku 2015?

Instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tą instalację nie przekraczała całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy budynek nie były zamieszkiwany w 2015r. konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia. W/w przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

 1. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym możliwa jest instalacja OZE gdy w nieruchomości zamontowane są oddzielne instalacje i liczniki do działalności gospodarczej?

W/w przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku zarejestrowania/prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym – uczestnik zobligowany będzie do przedłożenia stosownego oświadczenia, ponadto przeprowadzona zostanie wizja lokalna weryfikująca prawidłowość przedłożonych informacji

 1. W przypadku budowy budynku mieszkalnego – do kiedy konieczne jest dokonanie odbioru budynku?

Odbiór budynku mieszkalnego należy uzyskać do końca 2016r

 1. Jakie będą parametry techniczne instalacji OZE?

Parametry techniczne instalacji OZE zostaną określone na etapie wyboru wykonawcy i sprecyzowane zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Kiedy konieczne będzie dokonanie wpłaty wkładu własnego?

Wpłata pierwszej zaliczki w wysokości ok. 100 zł – szacowanej wartości dokumentacji – należy dokonać po przeprowadzeniu wizji lokalnej tj. w maju 2016r. Pozostały wkład własny uczestnika projektu należy wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta Świdnik dotyczącej podpisania umowy na dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.swidnik.pl – planowany termin 2017 rok

 1. Czy dokumentacja techniczna wykonywana będzie dla każdej instalacji oddzielnie?

Koszt wykonania dokumentacji pojedynczej instalacji wynosi 100 zł (brutto). Dokumentacja wykonywana będzie dla każdej instalacji osobno tj. w przypadku wnioskowania o jedną instalację – szacunkowy koszt wyniesie 100 zł, w przypadku wnioskowania o dwie instalację – szacunkowy koszt wyniesie 200 zł itd.

 1. Czy w przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę Miejską Świdnik koszt wykonania dokumentacji technicznej jest zwracany?

W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnik na realizację projektu koszt przygotowania dokumentacji nie będzie podlegał zwrotowi.

 1. Czy pompy ciepła/kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do ogrzewania budynku?

Pompy ciepła/ kolektory słoneczne instalowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do ogrzewania budynku. Pompy ciepła/kolektory słoneczne montowane są na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej

 1. Kiedy rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu – montaż instalacji?

W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2017/2018

 1. Kiedy przeprowadzane będą wizje lokalne?

Wizje lokalne przeprowadzone zostaną po wyborze wykonawcy. Planowany termin przeprowadzenia wizji – kwiecień/maj 2016r.

__________

PLANOWANY HARMONOGRAM:

– od 21 stycznia 2016r. do 29 lutego 2016r. – nabór uczestników projektu – ankiety,

– IV 2016r. – wybór wykonawcy dokumentacji,

– IV/V 2016r. – wizje lokalne, podpisanie deklaracji i wykonanie dokumentacji indywidualnych dla lokalizacji,

– IV/V 2016r. – zawieranie umów z uczestnikami i wpłaty wstępne (po wizjach lokalnych) – 100 zł,

– VI 2016r. – złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę,

– do połowy 2017r. – ocena wniosku i przygotowanie dokumentów do podpisania umowy dofinansowania,

– Wyłonienie wykonawcy instalacji

– Wpłata wkładu własnego uczestnika

– 2017r. – 2018r. – realizacja rzeczowa projektu w przypadku uzyskania dofinansowania.

WNIOSKI DO POBRANIA:
DOKUMENTY DO POBRANIA:
17 357,00