Odkryją kulinarne talenty

Autor: |

Szkoła Podstawowa nr 5 orga­nizuje konkurs językowo-kuli­narny. Uczniowie świdnickich placówek oświatowych będą mogli zamienić się na chwilę w profesjonalnych angielskich kucharzy.

Zabawa „School chef – szkolny szef kuchni” kierowa­na jest do dzieci z klas IV-VI. Polega na nakręceniu filmiku kulinarnego, w którym uczeń przedstawi przyrządzanie wy­branej przez siebie potrawy. O swoich działaniach musi opo­wiedzieć w języku angielskim.

Uczestnik może zaprezen­tować tylko jeden filmik. Jego długość nie powinna prze­kroczyć 6 minut. Plik należy zapisać w formacie mp4. Na­granie musi zawierać infor­macje: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz klasy, do której uczęszcza. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-ma­il: magdalena.wnuczek@sp5. swidnik.pl. Termin przesyła­nia nagrań mija 4 maja.

Jury podczas oceny będzie zwracać uwagę na: umiejęt­ności językowe, kreatywność i pomysłowość kulinarną.

Ogłoszenie wyników nastą­pi 17 maja. Lista zwycięzców oraz kulinarne nagrania zo­staną opublikowane na stro­nie internetowej szkoły: www. sp5swidnik.edupage.org. Na laureatów czekają pamiątko­we dyplomy oraz upominki.

Organizatorami konkursu są: SP nr 5 oraz Magdalena i Łukasz Wnuczek, nauczyciele języka angielskiego.

Last modified: 30 kwietnia 2021