Obowiązek usuwania śniegu i lodu

Autor: |

Lubel.06.11.200

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie nałożenia obowiązku w zakresie usuwania śniegu i lodu
(Lublin, dnia 30 stycznia 2006 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkań-ców województwa lubelskiego zobowiązuje się właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu.

§ 2

Kto nie wykonuje obowiązku określonego w § 1 podlega karze grzywny do 5000,00 zł. wymierzanej na zasadzie i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).

§ 3

Kontrolę wykonania obowiązku określonego w § 1 powierza się Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lublinie w porozumieniu z właściwymi inspekcjami i służbami wojewódzkiej administracji zespo-lonej.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Last modified: 1 lipca 2020

Zmień język »