Nagrodzona za scenariusz

Autor: |

Na stronie www.fed.org.pl opublikowano niektóre ze scenariu­szy lekcji nagrodzonych w czerwcu, w ogólnopolskim konkursie „Democracy Cake: Porozmawiajmy o demo­kracji”, realizowanym przez Fundację Edu­kacja dla Demokracji, przy wsparciu Ambasady USA w Warsza­wie. Wśród nich znalazł się pomysł Renaty Piąt­kiewicz, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

– Ich tematyka jest różno­rodna, wszystkie dotyczą jed­nak ważnych dla demokracji kwestii i przyczyniają się do kształtowania postaw obywatelskich uczniów. Pozwala­ją na podjęcie tematów takich jak protesty, zasady demokra­cji, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz udział w podejmowaniu decyzji w swojej społeczności lokalnej. Auto­rom dziękujemy za ich pomysły i pracę włożoną w przygotowa­nie scenariuszy. Zachęcamy do inspirowania się mieszczącymi się w nich sposobami na popro­wadzenie zajęć – czytamy na stronie organizatora konkursu.

Lekcja demokracji

Na stronie zamieszczono 4 z 9 nagrodzonych prac. Sce­nariusz świdniczanki dotyczy „Młodzieżowej rady miasta jako nauki demokracji”. Prze­znaczony jest do pracy na zaję­ciach wiedzy o społeczeństwie w klasach 8. – Pomysł zaczerpnęłam z ob­serwacji świdnickiej Młodzie­żowej Rady Miasta, do której należą również uczniowie SP nr 3. Uczą się w ten sposób jak dbać o swoją małą ojczy­znę oraz o koleżanki i kole­gów. Poznają również sztukę dialogu i negocjacji – wyjaśnia pani Renata, która w nagro­dę otrzymała grę planszową „Democracy Cake” (Przepis na demokrację), przygotowa­ną przez norweską organizację Rafto Foundation for Human Rights. Uczniowie zagrali w nią w nowatorski sposób, tzn. na lekcji zdalnej na platformie Office 365 w aplikacji Teams.

– Korzystając z możliwości tworzenia kanałów, mogliśmy podzielić się na grupy w kla­sach ósmych i wykonywać po­szczególne zadania. Udało się to we współpracy z Agnieszką Caban, wolontariuszką Funda­cji Edukacja dla Demokracji, kulturoznawczynią, organiza­torką imprez kulturalnych, w szczególności działań na rzecz mniejszości narodowych, m.in. Lubelskich Spotkań z Kulturą Romów „Taboriada” i warsztatów „Mozaika kultur”. Na stronie www.sp3.swidnik.pl opisany jest scenariusz zajęć z wykorzystaniem gry – mówi R. Piątkiewicz.

Wizyta na sesji

Nauczycielka wstrzyma­ła się natomiast z prowadze­niem lekcji według swojego scenariusza. Pandemia unie­możliwiła wizytę na sesji Rady Miasta lub Młodzieżowej Rady Miasta, co było jednym z głów­nych punktów zajęć. – Chciałam, aby uczniowie mogli przekazać MRM wyko­nane podczas lekcji plakaty, które podsuną odpowiedzi na pytania: Jakie pomysły warto zrealizować w mieście? Jakie propozycje działań płyną ze strony młodzieży? Jakie za­dania można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego? Na razie koronawi­rus krzyżuje nasze plany, ale myślę, że wiosną do nich wró­cimy. Warto, aby młodzi lu­dzie wiedzieli, czym zajmuje się MRM, jak można się zaan­gażować w jej pracę albo zo­stać radnym – dodaje pani Renata.

Nagrodzone scenariusze znajdą się też w prowadzo­nym przez fundację repozyto­rium e-globalna.edu.pl.

Last modified: 12 stycznia 2021