Miliony dla bezrobotnych

Autor: |

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ponad 9 mln zł, które przeznaczy na walkę z bezrobociem. W najbliższym czasie ze szkoleń, staży, bonów, różnego rodzaju dotacji będzie mogło skorzystać kilkuset mieszkańców naszego powiatu, zarejestrowanych w świdnickim PUP.

Ponad 4,6 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy (w ubiegłym roku było to tylko ok. 1,9 mln zł) i przeznaczone jest na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Najwięcej, bo aż 1 510 mln zł przeznaczono na staże dla ok. 200 osób. 1 134 mln zł przewidziano na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 54 osób. Szkolenia, za kwotę 293 219 zł, obejmą 106 bezrobotnych, studia podyplomowe, na które przeznaczono 100 tys. zł, ok. 30. Prace interwencyjne przewidziano dla 40 bezrobotnych (226 100 zł), roboty publiczne dla 10 (91 800 zł). Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 20 osób (420 tys. zł). 19 tys. zł PUP wyda na prace społecznie użyteczne, 180 tys. zł na programy specjalne, 30 tys. zł na program aktywizacji i integracji, 75 tys. zł na zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem i osobą zależną, stypendia z tytułu kontynuacji nauki, zaś ponad 343 tys. zł na bony stażowe i szkoleniowe oraz bony na zatrudnienie i zasiedlenie dla osób, które ukończyły 30 lat.

– W ubiegłym roku pilotażowo przyjęliśmy po 5 każdego rodzaju bonu – wyjaśnia Włodzimierz Radek, dyrektor PUP. – Nie wszystkie zostały zrealizowane, więc kontynuujemy je w tym roku. Bony wymagają nieco większej inicjatywy ze strony bezrobotnych, którzy sami muszą postarać się, na przykład o staż, szkolenie.

Nowości w ustawie

Środki funduszu pracy obejmą także nowe formy działania, które pojawiły się dopiero w tym roku. Po 52 500 zł przeznaczono na granty na telepracę (otrzymuje je pracodawca, na utworzenie stanowiska w formie telepracy), świadczenia aktywizacyjne (dla pracodawcy, za zatrudnienie bezrobotnego, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia ze względu na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną), refundację kosztów składek na ubezpieczenie społeczne dla osób do 30 roku życia, dofinansowania do wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Urząd zarezerwował też 30 tys. zł na zatrudnienie wspierane.

– Jest to forma wsparcia osób długotrwale bezrobotnych – mówi W. Radek. – Mogą z niej skorzystać, jeśli uczęszczały wcześniej, przez co najmniej 6 miesięcy, do Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji Społecznej (KIS). Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy lub CIS-owi część wynagrodzenia i składek zdrowotnych pracownika. Jeżeli na którąś z tych form działania nie będzie zapotrzebowania, przerzucimy środki na inne, bardziej sprawdzone. Wnioski można pobrać ze strony pup.swidnik.ibip.pl

Pomoc z Unii

Świdnicki urząd dostał również ponad 4,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej sumy ponad 2, 8 mln zł to środki na program operacyjny Wiedza, edukacja, rozwój, realizowany w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. Jego szczegóły poznamy za kilka miesięcy.

– W tym roku dostaliśmy naprawdę dużo pieniędzy, gdyby jednak zaistniała taka potrzeba, będziemy ubiegać się o rezerwę z ministerstwa pracy. Na razie kończymy realizowane projekty i czekamy na ogłoszenie nowych – dodaje dyrektor PUP.

Dla petentów

Przypominamy, że od ubiegłego roku świdnicki urząd korzysta z programu komputerowego, który umożliwia wymianę informacji z ośrodkami pomocy społecznej. Osoby bezrobotne, będące pod opieką MOPS lub GOPS, nie muszą już udawać się po potrzebne zaświadczenia do PUP, który przekaże je w formie elektronicznej do ośrodka.

Bezrobotni mają też możliwość elektronicznej rejestracji, za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem www. praca.gov.pl (rejestracja elektroniczna). W ten sposób można wypełnić część dokumentów oraz ustalić dokładny termin wizyty w urzędzie. W ubiegłym roku z rejestracji on line skorzystało 50 osób.

– Zachęcamy osoby bezrobotne i pracodawców do wypełniania ankiet na temat potrzeb szkoleniowych. Pomoże nam to sporządzić plan szkoleń grupowych na ten rok – mówi Włodzimierz Radek.

Ankiety są dostępne w urzędzie oraz na stronie internetowej. Świdnicki PUP będzie również organizatorem wrześniowych targów pracy oraz targów edukacyjnych.

aw

Last modified: 29 czerwca 2020