Miasto wspomoże szpital

Autor: |

To już pewne, do świdnic­kiej lecznicy trafi 800 tys. zł z miejskiego budżetu. Pienią­dze zostaną przeznaczone na stworzenie Zakładu Opiekuń­czo – Leczniczego. Mimo że szpital nie podlega ratuszowi, w poniedziałek radni dali „zie­lone światło” tej inwestycji.

O pomyśle utworzenia w świd­nickim szpitalu Zakładu Opiekuń­czo-Leczniczego pisaliśmy już dwa tygodnie temu. Na pomoc jednostki mogliby liczyć pacjenci, którzy wyma­gają długoterminowej opieki. SP ZOZ, co prawda podlega Starostwu Powia­towemu, ale przedstawiciele leczni­cy o pomoc w sfinansowaniu oddziału zwrócili się do władz miasta. Dyrek­tor SP ZOZ Jacek Kamiński poprosił o przekazanie na ten cel 800 tys. zł. Ca­łość przedsięwzięcia została wycenio­na na 1 mln zł.

– Uważamy, że stworzenie takie­go oddziału jest w pełni uzasadnio­ne i ważne dla naszych mieszkańców. Dlatego na najbliższą sesję Rady Mia­sta, przygotujemy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy. Oczywi­ście ostateczna decyzja będzie należała do radnych – tłumaczyła Ewa Jankow­ska, sekretarz miasta.

Sprawa stanęła na poniedziałkowej sesji. Został na nią zaproszony również szef szpitala, który przybliżył samorzą­dowcom ideę stworzenia ZOL. Radni chcieli także wiedzieć, czy powstanie zakładu oznacza likwidację, któregoś z istniejących obecnie oddziałów.

– Opieka długoterminowa jest nie­zwykle potrzebna. Takich łóżek jest ciągle za mało – mówił Jacek Kamiń­ski. – Na potrzeby ZOL musimy wy­gospodarować miejsce, w ramach oddziału wewnętrznego, który i tak zajmował się takimi osobami. Powsta­nie zakładu nie odbywa się dosłownie kosztem czegoś, chodzi raczej o nowe zdefiniowane opieki przeznaczonej dla tych dokładnie pacjentów.

Radni pytali również, czy powsta­nie ZOL będą współfinansować inne gminy w powiecie. – Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Ostatnie 2-3 lata to bardzo dynamiczny wzrost kosztów i nienadążający wzrost przy­chodów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Strata za zeszły rok w wys. 1,5 mln zł została pokryta przez powiat – tłumaczył J. Kamiński. – W pan­demii pomogły nam także Piaski, ale pozostałe gminy informowały, że ich dochody są za niskie i trudno im zna­leźć pieniądze na wsparcie dla szpitala.

Zakład będzie zlokalizowany na drugim piętrze budynku szpitala przy al. Lotników Polskich 18. Same prace budowlano – remontowe mają po­chłonąć 750 tys. zł. Oddział ma mieć możliwość opiekowania się jednocze­śnie 28 pacjentami w 12 salach. Około 200 tys. zł ma kosztować niezbędne wyposażenie. Władze szpitala planu­ją uruchomienie ZOLu w październi­ku tego roku.

W głosowaniu większość radnych poparła zmiany w budżecie, wśród których znalazła się również dota­cja dla szpitala. Cztery osoby z klubu Świdnik Wspólna Sprawa wstrzymały się od głosu.

Last modified: 2 kwietnia 2021