Miasto w spółkach

Autor: |

Dostarczają ciepło i wodę, odbierają ścieki oraz odpady, zarządzają lokalami, obiek­tami sportowymi, wspólno­tami mieszkaniowymi, dbają o prządek w mieście, budu­ją bloki. Sprawdzamy w jakich spółkach miasto ma udziały i czym poszczególne firmy się zajmują.

Miasto posiada udziały w dziewię­ciu spółkach. W przypadku czterech jest ich stuprocentowym właścicielem. Największą z nich jest Przedsiębior­stwo Komunalne Pegimek. Wartość miejskich udziałów w firmie została wyceniona w minionym roku na blisko 23 mln zł. Czym zajmuje się spółka?

W jej skład wchodzi Zakład Wo­dociągów i Kanalizacji trudniący się produkcją i dystrybucją wody oraz od­prowadzaniem ścieków. Jego pracow­nicy usuwają również awarie, budują nowe sieci i przyłącza oraz nadzorują ich stan. W jednostce działa też labora­torium, które prowadzi badania jako­ści wody i ścieków.

Do zadań P.K. Pegimek należy rów­nież odśnieżanie świdnickich dróg i chodników, sprzątanie miasta, tere­nów wspólnot mieszkaniowych, biur i terenów przyległych.

Pracownicy zakładu budują także ulice, naprawiają i konserwują place zabaw oraz pielęgnują miejską zie­leń. Przedsiębiorstwo zarządza targo­wiskiem i cmentarzem komunalnym. P.K. Pegimek administruje wspólnota­mi mieszkaniowymi, budynkami oraz lokalami komunalnymi.

Miasto jest również wyłącznym wła­ścicielem Przedsiębiorstwa Energety­ki Cieplnej „PEC”. Wartość udziałów w spółce została wyliczona na blisko 3,6 mln zł. Do jej zadań należy przede wszystkim zakup, sprzedaż i przesyła­nie energii cieplnej do domów, biur, firm i lokali użytkowych, a także pro­wadzenie rozbudowy i konserwacji sieci. Ratusz jest również wyłącznym wła­ścicielem LOKUM – Towarzystwo Bu­downictwa Społecznego. Celem spółki była budowa osiedla bloków komunal­nych w sąsiedztwie ul. Modrzewiowej. W ramach inwestycji powstały 193 mieszkania, którymi przedsiębiorstwo obecnie administruje. Wartość udzia­łów gminy w LOKUM TBS została wy­liczona na blisko 2,9 mln zł.

Najmłodszą ze spółek jest Miejski Klub Sportowy AVIA, który powstał pod koniec 2016 roku. Początko­wo jego zadaniem było zarządzanie stadionem, prowadzenie sekcji siat­karskiej i piłkarskiej oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W tzw. międzyczasie do MKS dołączyła sekcja bokserska. Od bieżącego roku spółka zarządza również Parkiem Avia, czyli kompleksem otwartych i zamkniętych basenów oraz zespołem boisk.

– Działalność spółek miejskich jest niezwykle istotna z punktu widzenia samorządu – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza. – Zapewniają, po niższych kosztach, podstawowe usługi dla mieszkańców. Zaopatrują świdni­czan w wodę i ciepło, odbierają ście­ki, dbają o porządek i estetykę miasta. Pełny nadzór nad spółkami daje nam pewność i bezpieczeństwo, że te usłu­gi zostaną właściwie i w sposób ciągły zrealizowane. Oprócz tego, część na­szych spółek, działa także na rynku ko­mercyjnym, zapewniając sobie rozwój i dodatkowe dochody.

Odpady, lotnisko i nie tylko

Miasto jest także mniejszościowym udziałowcem pięciu spółek. Należy do nich Remondis, który zajmuje się od­biorem i zagospodarowaniem śmieci. Do Ratusza ma 47,54 proc. udziałów w przedsiębiorstwie. – W obecnej sy­tuacji na rynku odpadów to dla nas bardzo istotne. Oczywiście wszelkie zamówienia na odbiór śmieci odby­wają się w formie przetargów i wygry­wa ten, którego oferta jest najlepsza. Natomiast zawsze mamy pewność, że firma Remondis w takim postępo­waniu weźmie udział – tłumaczy M. Dmowski.

Do świdnickiego ratusza należą także udziały w Regionalnym Parku Przemysłowym ŚWIDNIK (24,78 proc. o wartości 1,75 mln zł) oraz MDR Świdnik, czyli spółki której za­daniem jest budowa bloków w ramach programu Mieszkanie Plus. Miasto jest właścicielem 32,83 proc. udziałów o wartości 1,8 mln zł. Ratusz posiada także 2,43 proc. akcji Portu Lotniczego Lublin oraz 4,48 proc. udziałów w Te­lewizji Kablowej Świdnik.

Last modified: 23 grudnia 2020