Mały ZUS dla przedsiębiorców

Autor: |

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne – tzw. „małego ZUS”, uzależnionego od przychodów firmy. Część właścicieli musi się jednak pospieszyć i zgłosić taką chęć do 8 stycznia.

– Przy „małym ZUS” niższe przycho­dy oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społecz­ne. Ulga nie dotyczy składki zdro­wotnej. „Mały ZUS” przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli przychód nieprzekraczający trzydziestokrot­ności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to kwota 63 tys. zł). Niższe składki można opłacać mak­symalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalno­ści gospodarczej – informuje Mał­gorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim.

Jeśli właściciel firmy decyduje się w tym roku na korzystanie z „małego ZUS”, musi to zgłosić ubezpieczy­cielowi do 8 stycznia. Natomiast rozliczenie składek za styczeń stan­dardowo odbywa się na początku lutego. Jeśli ktoś nie prowadzi teraz działalności, ale rozpocznie albo wznowi ją w trakcie roku, do „małe­go ZUS” zgłasza się dopiero wtedy.

Kiedy nie skorzystasz z ulgi?

Przedsiębiorca nie może skorzystać z „małego ZUS” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi na start” lub składek preferencyjnych. Nie zrobi tego także, jeśli w po­przednim roku:

– rozliczał się w formie karty podat­kowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

– podlegał ubezpieczeniom także z innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, osoba wykonująca wolny zawód),

– wykonywał dla byłego lub obec­nego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzo­wym.

Jak policzyć nowe składki?

Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód za poprzedni rok kalendarzowy i pomnożyć go przez współczynnik podany przez ZUS (na 2019 rok wynosi 0,5083). Następnie sprawdzić, czy wynik mieści się w dotychczasowych pro­gach. Nowa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle, ile wyno­si dla obecnych przedsiębiorców na „pełnym ZUS”) i nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodze­nia w styczniu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniższa podsta­wa dla preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne). Jeśli wy­nik będzie niższy niż 30% minimal­nego wynagrodzenia, składki trze­ba wyliczać od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje o nowej uldze dostępne są na stronie www.zus.pl.

ow

Last modified: 3 września 2020