Maluchy chętne do żłobka

Autor: |

Zapisy do nowej placówki, która jest jeszcze w trakcie budowy, zakończyły się 31 grudnia. Chętnych nie brako­wało. Nie oznacza to jednak, że kto nie złożył wniosku w terminie, nie ma już szansy na miejsce w żłobku.

Placówka znajduje się w południo­wej części miasta, przy ul. Kopera.

– Miejsce zostało wybranie nieprzy­padkowo. W tym rejonie Świdni­ka powstaje wiele nowych bloków, do których wprowadzają się rodziny z małymi dziećmi – tłumaczył bur­mistrz Waldemar Jakson.

Zanim został zatwierdzony pro­jekt, przedstawiciele ratusza zbadali zainteresowanie miejscami dla ma­luchów. Okazało się, że potrzeba ich około 120 i na tyle został zaplano­wany nowy żłobek. Inwestycja ru­szyła kilka miesięcy temu. Placówka powstaje na miejskiej działce. W tej chwili budynek już stoi i ma ukończo­ną elewację.

– W środku trwają roboty wykoń­czeniowe. Bardziej zaawansowane są na piętrze. Natomiast na parterze zostaną zlokalizowane specjalistycz­ne pomieszczenia i tu prace potrwają dłużej – informuje Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Rozpoczęcie dzia­łalności placówki zaplanowaliśmy na przełom maja i czerwca.

Ekożłobek będzie w pełni dosto­sowany do potrzeb najmłodszych i osób niepełnosprawnych.

– Warto również dodać, że będzie to budynek ekologiczny. Zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. Natomiast technologia, w której powstaje, spra­wi, że będzie też energooszczędny – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

W placówce znajdzie się, między innymi pięć sal z łazienkami dla dzie­ci, szatnie, kuchnia, zmywalnia, za­plecze socjalne, gabinety pielęgniarki i dyrektora. Wykonawca zagospoda­ruje również otoczenie budynku. Wybuduje plac zabaw, chodniki i drogę dojazdową. Inwestycja będzie kosztować 7 mln zł. Przy czym 3,1 mln zł pochodzi z dotacji, z rządowego programu Maluch Plus.

Natomiast już 7 grudnia minio­nego roku ruszył nabór do placówki. Trwał do 31 grudnia.

– Wcześniej­sza rekrutacja da rodzicom pewność, że ich dziecko ma zagwarantowane miejsce w żłobku, a oni mogą planować powrót do pracy – wyjaśnia Ewa Jankowska i dodaje: – Zainteresowa­nie naborem było duże. Procedura się zakończyła, ale nie oznacza to, że nie znajdą się jeszcze miejsca. Często zdarza się, że rodzice w tzw. między­czasie rezygnują z posłania dziecka do placówki.

18 stycznia poznamy listy malu­chów przyjętych i nieprzyjętych do żłobka. Rodzice będą mieć czas do 24 stycznia na złożenie pisemnych oświadczeń, w których potwierdzą chęć wysłania pociechy do placówki. 1 lutego zostanie podana ostateczna lista. Opiekunowie dzieci nieprzyję­tych będą mieli możliwość złożenia odwołania.

Przedstawiciele ratusza przypomi­nają również, że na terenie Świdnika działają jeszcze dwa żłobki. Pierwszy mieści się przy ul. Środkowej 2, drugi przy ul. Okulickiego 19. Rodzice ma­luchów, które już uczęszczają do obu placówek, mieli do końca grudnia złożyć deklaracje, w których informo­wali czy będą chcieli posyłać dziecko do danego żłobka w kolejnym roku szkolnym. Natomiast rekrutacja na wolne miejsca jeszcze nie ruszyła. Zostanie przeprowadzona wiosną.

Last modified: 15 stycznia 2021