Kontakty

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 81 751 76 09/43

BIURO BURMISTRZA MIASTA

sekretariat@e-swidnik.pl

 • kierownik biura 81 751 76 59
 • sekretariat 81 751 76 02
 • specjalista ds. ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi 81 751 35 10

URZĄD STANU CYWILNEGO

usc@e-swidnik.pl

 • kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 81 751 76 60
 • Urząd Stanu Cywilnego 81 751 76 57

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

wpo@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 44
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 81 751 76 47
 • wymiar podatków, opłaty lokalne 81 751 76 35
 • księgowość podatkowa i opłaty lokalne 81 751 76 33/32/82

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

wok@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 51
 • ewidencja ludności 81 751 76 49
 • dowody osobiste 81 751 76 53
 • ewidencja działalności gospodarczej 81 751 76 52
 • zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne oraz powszechny obowiązek obrony 81 751 76 37

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wizp@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 83
 • remonty dróg miejskich, oświetlenie miasta, decyzje na zajęcie pasa drogowego, transport publiczny, zakłócenia stosunków wodnych, remonty placów zabaw i infrastruktury miejskiej, zarządzanie budynkiem UM 81 751 76 85/98/99

Referat Ekologii i Zieleni

wizpe@e-swidnik.pl

 • kierownik, utrzymanie zieleni, mała architektura, usuwanie drzew i krzewów 81 751 76 24
 • gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, ochrona środowiska, opieka nad zwierzętami 81 751 76 63

Referat Zamówień Publicznych

wizpz@e-swidnik.pl

 • zamówienia publiczne 81 751 76 20

WYDZIAŁ INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Referat Inwestycji

wini@e-swidnik.pl

 • kierownik referatu 81 751 76 27
 • realizacja inwestycji drogowych 81 751 76 28
 • realizacja inwestycji ogólnobudowlanych 81 751 76 29

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

winn@e-swidnik.pl

 • kierownik referatu 81 751 76 72
 • odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, sprzedaż nieruchomości 81 751 76 72
 • sprzedaż mieszkań komunalnych 81 751 76 72
 • podział nieruchomości, wynajem lokali użytkowych, zarządzanie targowiskiem i cmentarzem komunalnym 81 751 76 77
 • dzierżawa gruntów, ustanowienie służebności, opłata adiacencka, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, nadawanie numeru porządkowego dla nieruchomości, nadawanie nazw ulic, wydawanie zezwoleń na zajęcie terenu 81 751 76 62
 • planowanie przestrzenne, zaświadczenie o rewitalizacji, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna 81 751 76 73

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH

wsm@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 64
 • dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia szkolne 81 751 76 54
 • sprawy mieszkaniowe i społeczne 81 751 76 75
 • archiwum zakładowe 81 751 76 42

WYDZIAŁ STRATEGII, PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wspr@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 68
 • promocja miasta, patronat honorowy Burmistrza Miasta Świdnik, budżet obywatelski, stypendia i nagrody artystyczne, imprezy masowe, program Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku, obsługa inwestora krajowego i zagranicznego, Strefa Aktywności Gospodarczej 81 751 76 23
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, nagrody i stypendia sportowe 81 751 76 48

WYDZIAŁ EDUKACJI

we@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 21
 • prowadzenie publicznych żłobków, przedszkoli i szkół; udzielanie dotacji niepublicznym placówkom oświatowym, żłobkom, klubom dziecięcym i opiekunom dziennym; organizacja dowożenia dzieci i uczniów  do przedszkoli, szkół i ośrodków, w tym zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych; zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; przeprowadzenie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego; przyznawanie stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; obsługa kadrowa kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 81 751 76 22

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

wfe@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 71
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania 81 751 76 45

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

wbf@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału 81 751 76 30
 • sprawy finansowo-księgowe 81 751 7631/34
 • budżet gminy 81 751 76 55/56

REFERAT INFORMATYCZNY

ri@e-swidnik.pl

 • kierownik referatu oraz administrowanie siecią komputerową urzędu 81 751 76 80
 • wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych 81 751 76 81

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY

wos@e-swidnik.pl

 • naczelnik wydziału oraz ochrona danych osobowych w UM 81 751 76 07
 • obsługa rady miasta, komisji rady miasta 81 751 76 93/94
 • zaopatrzenie i gospodarka materiałowa urzędu, obsługa techniczna 81 751 76 39
 • sprawy płacowe i organizacyjne 81 751 76 38
 • sprawy organizacyjno-administracyjne, szkoleniowo-socjalne, BHP 81 751 76 41
 • archiwum zakładowe 81 751 76 42
 • sprawy kadrowe 81 751 76 40
 • dozór budynku 81 751 76 95

BIURO PRAWNE

bp@e-swidnik.pl

 • koordynator biura – radca prawny 81 751 76 18
 • obsługa prawna 81 751 76 19