Kalinowa nie do poznania

Autor: |

Mimo początkowych proble­mów, inwestycja już się zakończyła. Mieszkańcy ul. Kali­nowej mogą zapomnieć o nierównej drodze i chodnikach. Remont przeszły również par­kingi.

Ulica Kalinowa znalazła się w zeszłorocznym budżecie „rzutem na taśmę”. Początko­wo zabrakło na jej wykonanie pieniędzy, ale w trakcie roku pojawiły się oszczędności.

– Tworząc budżet, mamy listę inwestycji rezerwowych, które nie znalazły się w planie wydat­ków, ale mogą zostać do niego wpisane, jeśli tylko znajdzie­my wolne środki – mówił bur­mistrz Waldemar Jakson.

W sierpniu przedstawicie­le ratusza ogłosili przetarg na nowe inwestycje, wśród nich także na przebudowę ul. Kali­nowej. Chętnych do remontu ulicy nie brakowało, ale poda­ne przez nich kwoty okazały się wyższe niż środki zapisane w budżecie. Po dołożeniu kil­kudziesięciu tysięcy złotych, postępowanie udało się roz­strzygnąć. Na tym problemy się nie zakończyły. Wybrany wykonawca ostatecznie zrezy­gnował z realizacji inwestycji. Przedstawiciele ratusza wybra­li więc kolejną ofertę, znowu do niej dokładając. Przebudo­wa ul. Kalinowej zamknęła się kwotą ponad 650 tys. zł. Wy­konawca rozpoczął prace jesie­nią i nie miał wiele czasu, żeby je zrealizować.

Modernizacja objęła odci­nek ulicy o długości 146 m. Została z niego zdjęta dotych­czasowa nawierzchnia i zastą­piona nową kostką brukową. Wykonawca zajął się także re­montem chodników i budową nowych obrzeży. Przy drodze powstały zatoki postojowe, wy­regulowano również wysokość studzienek i wpustów kanaliza­cyjnych. Na koniec teren przy ul. Kalinowej uprzątnięto i za­gospodarowano.

– Przebudowa została zakoń­czona. Cieszy nas, że udało się znaleźć w budżecie pieniądze na to zadanie, tym bardziej, że jest to istotna ulica dla miesz­kańców tej części Świdnika – dodaje Marcin Dmowski, za­stępca burmistrza.  

Last modified: 17 stycznia 2021