Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Autor: |

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Na podstawie art.13 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące świadczenie: usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Świdnika wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu ich zamieszkania, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Rodzaj zadania:

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące świadczenie: usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Świdnika, wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu ich zamieszkania.

Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, u osób którym na podstawie decyzji administracyjnych Kierownika lub Z-cy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, została przyznana pomoc w formie: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Termin składania ofert: 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. 23.12.2010r. do godz. 1400.

Rozpatrywanie ofert przez komisje konkursową rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym, po upływie terminu składania ofert tj. 27.12.2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku ul. Wyszyńskiego 12, pokój nr 5.

Oferty konkursowe będą rozpatrywane i oceniane przez komisje konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Świdnik.

Szczegółowe warunki konkursu i realizacji zadania zawierające zakres rzeczowy zadania, warunki przyznawania dotacji oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty dostępne są w BIP Urzędu Miasta Świdnik oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdniku ul. Wyszyńskiego 12, pok. nr 3.

Last modified: 5 czerwca 2020