Pytania i odpowiedzi

Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami?
Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem zmian jest ograniczenie masy odpadów składowanych na wysypiskach, zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie odpadów do lasu, bądź palenie nimi w piecach), upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Kogo obejmuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek tj. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne.

W Gminie Miejskiej Świdnik nowy system NIE obejmuje nieruchomości niezamieszkałych tzn., że: firmy, biura, sklepy, hotele pozostają na dotychczasowych zasadach, czyli zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmami, które są wpisane w Gminie Miejskiej Świdnik do rejestru działalności regulowanej.

Co to są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy?
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są to miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek – przebywają powyżej 2 miesięcy niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych czasu leczenia w szpitalach, itp. W uproszczeniu:

 • nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są to: domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy są to: sklepy, szkoły, szpitale, hotele, biura itd.,
 • nieruchomości mieszane są to budynki, które spełniają funkcję mieszkalną i użytkową np. budynki wielorodzinne ze sklepami na parterze.

Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Gminie Miejskiej Świdnik od 1 lipca 2013r.

Do kiedy można korzystać z indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych?
Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013r.

Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30 czerwca 2013r. same stracą ważność?
Nie, ponieważ umowy cywilno-prawne nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Dlatego dotychczasową umowę należy samodzielnie rozwiązać odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie, ponieważ posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania tej opłaty na rzecz gminy. Dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zawartą z firmą odbierającą odpady należy rozwiązać z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Jaka będzie metoda i stawka naliczania opłaty?
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/236/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Świdnik opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość miesięcznej stawki od dnia 01 lipca 2013r. roku wynosi:

 • 14,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny,
 • 11,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Tak. Jeżeli wpływy z opłat nie pokryją kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miasta Świdnik może zmienić stawkę opłaty.

Z czego wynika ogólny wzrost stawek za odbiór odpadów w Polsce?
Do chwili obecnej w Polsce, w większości odpady trafiały bezpośrednio na składowiska odpadów. Art. 9e. ust.1 pkt. 2) ustawy zobowiązuje gminę oraz podmioty odbierające odpady do transportu odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w celu ich przesortowania, co bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów gospodarowania tymi odpadami.

Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak. Dla osób segregujących odpady ustalona jest niższa stawka opłaty wynosząca 11,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako odpady komunalne zmieszane. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. Odpowiedzialność za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ciąży solidarnie na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości.

Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela / zarządcy nieruchomości. Znowelizowana w styczniu 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, umożliwiła Gminie Miejskiej Świdnik przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. W związku z powyższym Gmina Miejska Świdnik poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne dostarczy właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady komunalne. Więcej informacji na temat pojemników znajdziesz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik oraz tutaj.

Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników na odpady oraz wielkości pojemników?
Szczegółowe informacje na temat pojemników (ich wielkości oraz miejsc ustawienia) określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Kto i gdzie powinien składać deklarację o wysokości opłaty?
Deklarację należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik przy ul. Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik,
w pokoju nr. 10.

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty zobowiązani są:

 • w przypadku budynków jednorodzinnych – właściciele nieruchomości,
 • w przypadku budynków wielorodzinnych – zarządzający nieruchomością wspólną (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej), którzy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Świdnik deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzoną na podstawie oświadczeń zebranych od właścicieli bądź najemców lokali zamieszkałych w budynku wielolokalowym lub właściciele wydzielonych lokali – tylko w przypadku braku zarządu.

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty.

Skąd wziąć wzory deklaracji?
Wzór deklaracji będzie dostarczony do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz do zarządzających nieruchomościami wspólnymi w budynkach wielorodzinnych, w pierwszym kwartale roku 2013. Dodatkowo będzie można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Świdnik lub z siedziby UM Świdnik z pokoju nr 10.

Jakie inne dokumenty muszę złożyć razem z deklaracją?
Zgodnie z art.11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z firmą odbierającą odpady.

Do kiedy należy składać pierwszą deklarację?
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku.

Co w przypadku, gdy zmieniam miejsce zamieszkania, czy muszę ponownie składać deklarację?
Zgodnie z art.6m pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Świdnik deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Mieszkańcy lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących dany lokal zobowiązani są niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości.

Do kiedy należy wnieść pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Termin wniesienia pierwszej opłaty (za miesiąc lipiec 2013 roku) upływa dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie od właścicieli nieruchomości przez zarządcę nieruchomości przy opłacie za mieszkanie.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami, jako niezbierane w sposób selektywny wraz z zaległymi odsetkami.

Gdzie można uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Świdnik:

URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
PKO BP SA O/SWIDNIK
95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

Kto wypełnia deklaracje w przypadku małżeństwa lub współwłasności?
W przypadku nieruchomości będącej współwłasnością małżeńską, deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. W przypadku innego rodzaju współwłasności deklarację wypełnia odrębnie każdy ze współwłaścicieli.

Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających za granicą?
W takim przypadku deklarujemy opłaty tylko za te miesiące, kiedy osoby przebywają w miejscu zamieszkania. Osoby, które zamieszkują (np. studiując) poza Gminą Miejską Świdnik powinny złożyć deklarację w gminie, w której czasowo zamieszkują.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, gdyż na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnoszą osoby, które w danej nieruchomości zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Świdnik określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy).

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta Świdnik.

Jaka firma będzie odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Świdnik?
Przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady z terenu Gminy Miejskiej Świdnik zostanie wyłoniona w drodze przetargu, zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych..

Co gmina sfinansuje w zamian za opłatę? Jakie rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane?
W zamian za opłatę Gmina Miejska Świdnik sfinansuje:

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych,odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (resztki jedzenia),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych (trawa, liście, chwasty),odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (duże AGD),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (min. drobny sprzęt AGD i RTV),utrzymanie punktów selektywnego zbierania (przeterminowane leki, baterie, opakowania wielomateriałowe),
 • odbiór i zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych z drobnych remontów.

Co to znaczy, że selektywnie zbieram odpady komunalne?
Selektywny sposób zbierania odpadów oznacza, że poszczególne frakcje odpadów komunalnych zbieranie są w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie worków i pojemników, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę:

 1. kolor niebieski – przeznaczenie do zbierania papieru i tektury,
 2. kolor żółty – przeznaczenie do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
 3. kolor zielony – przeznaczenie do zbierania szkła,
 4. kolor brązowy – przeznaczenie do zbierania bioodpadów tj. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
 5. kolor szary – przeznaczenie do zbierania metali,
 6. kolor czarny – przeznaczenie do zbierania odpadów zmieszanych.

Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów?
Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona:

 • u źródła – poprzez bezpośredni odbiór od odpadów od mieszkańców (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
 • poprzez tzw. wystawki według ustalonego harmonogramu ( meble, duży sprzęt AGD),
 • punkty ,,małe” np.. w aptekach i sklepach, placówkach oświatowych (np.. leki, baterie, akumulatory)
 • punkty selektywnego zbierania odpadów (np.. odpady zielone, remontowo-budowlane, ZSEE – zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny).

[ Powrót do menu ]