Podstawy prawne

Prawo lokalne

 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 10 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego dróg gminnych , dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [pobierz]

Prawo krajowe

 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn zm.)
 • Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

[ Powrót do menu ]