Ile zapłacę za odpady

Na sesji Rady Miasta Świdnik w dniu 8 grudnia 2020 roku zostały uchwalone wysokości opłat od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i wyniosą miesięcznie:

  • 30,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 60,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Zwolnienie, o którym mowa  ustala się w wysokości 6,00 zł od obowiązującej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie od właścicieli nieruchomości przez zarządcę nieruchomości przy opłacie za mieszkanie.

W przypadku budynków jednorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
PKO BP SA O/SWIDNIK
66 1020 3147 0000 8602 0143 9603

Poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Wdział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 47.

Natomiast obsługą techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Wydział Infrastruktury
i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 63.

[ Powrót do menu ]