Gmina Świdnik wśród Euroliderów Województwa Lubelskiego

Autor: |

Poznaliśmy pierwszych Euroliderów Województwa Lubelskiego w wydawaniu funduszy unijnych.

 W czwartek 26 sierpnia 2010 r. w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego uroczyście podsumowano I etap zmagań Euroliderów. Spośród 34 uczestników wyłoniono 3 najlepszych, którzy najsprawniej wydali przyznane środki z RPO. Wyróżnienia i nagrody wręczał Marek Flasiński, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

– Chcemy mobilizować beneficjentów do szybszego wydania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Temu służy konkurs. W tym roku czeka nas podział Krajowej Rezerwy Wykonania. Łatwo nie będzie, ponieważ w województwie realizujemy wiele małych projektów, które odpowiadają ogromnym potrzebom naszego regionu. Jednak, jak pokazuje przykład Euroliderów, możliwe jest przyspieszenie wykonania tych projektów i rozliczenia dotacji. Wciąż mamy szansę na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, dlatego nie poddajemy się i walczymy – podkreślał Marek Flasiński.

– Przyspieszenie ma jeszcze jedną zaletę – dodał Bogdan Kawałko, dyrektor DSiRR. – Wykonane projekty oraz zainwestowane pieniądze już pracują dla dobra całego województwa. Jesteśmy biednym regionem, dlatego liczy się dla nas czas i efekty poprawiające życie mieszkańcom Lubelszczyzny. Im szybciej wykorzystamy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, tym więcej osiągniemy korzyści – zaznaczył dyrektor Kawałko.

 

Okolicznościowe dyplomy z rąk Marka Flasińskiego i Bogdana Kawałko odebrali osobiście:

Jerzy Szpakowski, wójt gminy Trawniki

za zajęcie I miejsca

GMINA TRAWNIKI

„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”

(Przyspieszenie: 713,8 tys. zł)

 

Edward Lewczuk, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

za zajęcie II miejsca

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SP ZOZ W LUBLINIE

„Termomodernizacja budynku »Somatyk« Szpitala Neuropsychiatrycznego”

(Przyspieszenie: 244,6 tys. zł)

 

Andrzej Radek, wiceburmistrz Świdnika

za zajęcie III miejsca

MIASTO ŚWIDNIK

„Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

(Przyspieszenie: 168,6 tys. zł)

 

Zasady konkursu:

Przypomnijmy, w konkursie mogły wziąć udział m.in. szpitale, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim samorządy. Warunkiem było przyspieszenie realizacji projektów m.in. o 10% lub 100 tys. zł i wydanie w krótszym czasie więcej środków niż zakładał harmonogram, składany przez każdego uczestnika konkursu do 30 kwietnia br. 

Przyspieszenie było mierzone w okresie maj – lipiec 2010 r.

Laureaci otrzymają możliwość promocji jako LIDER WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w wydatkowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurs wyłonił łącznie 3 najlepszych beneficjentów, którzy wypromują swoje projekty w regionalnych środkach masowego przekazu i działaniach promocyjnych RPO WL. Nagrodą główną są spoty w Telewizji Polskiej Lublin.

Na sukcesie EUROLIDERA zyska całe województwo. Szybka realizacja projektów znacząco zwiększy szanse Lubelszczyzny na dodatkowe środki z Unii Europejskiej, czyli udział w podziale 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Aby otrzymać te środki województwo musi uzyskać od Komisji Europejskiej potwierdzenie wydatkowanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie, co najmniej 20% budżetu programu tj. ok. 231 mln euro.

Do tej pory zostało potwierdzonych (certyfikowanych) ponad 103 mln euro, czyli 8,91% wszystkich środków RPO.

II edycja już za pasem. W listopadzie dowiemy się kto zostanie kolejnym „EUROLIDEREM LUBELSKIEGO”. Zasady konkursu nie ulegną zmianie. Przyspieszenie będzie mierzone od sierpnia do października br.


Jak zwycięzcy wykorzystali fundusze unijne z RPO?


Gmina Trawniki, „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”

Analiza dokonana przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Lublinie wykazała, że w ciągu ostatnich lat sukcesywnie rośnie liczba interwencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakwalifikowanych, jako miejscowe zagrożenia, w których zachodziła konieczność likwidacji skutków skażeń niebezpiecznymi substancjami. Najczęściej wykonywanymi czynnościami przy tych zdarzeniach jest usuwanie plam ropopochodnych z cieków wodnych, usuwanie i likwidacja skutków wypadków drogowych, w których doszło do rozszczelnienia układów paliwowych, olejowych oraz rozsypanie bądź rozlanie przewożonych niebezpiecznych materiałów. Gmina Trawniki stawia, więc na bezpieczeństwo ekologiczne tym bardziej, że województwo lubelskie jest bardzo słabo wyposażone w sprzęt specjalistyczny z zakresu ratownictwa ekologicznego. W tym celu dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego kupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach. Kupiliśmy nowoczesny, średni wóz ratowniczy marki Mercedes z napędem na 4 koła. Sprzęt jest szczególnie przydatny ze względu na zagrożenia ekologiczne występujące na terenie gminy. Pożary łąk i pastwisk to najważniejsze z nich. Samochód wyposażony jest sprzęt gaśniczy wysokiej jakości m.in. zraszacze, skuteczną broń przeciw pożarom traw, autopompę o dwóch zakresach, zestawy ratownictwa chemicznego, a przede wszystkim zestawy: ratownictwa technicznego i medycznego. Dzięki temu wóz, jako drugi w gminie, został włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – zaznacza Jerzy Szpakowski, wójt gminy Trawniki.

Całkowita wartość projektu: 843,6 tys. zł

Dofinansowanie: 717,1 tys. zł

Przyspieszenie: 713,8 tys. zł

 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, „Termomodernizacja budynku »Somatyk« Szpitala Neuropsychiatrycznego”

Elewacja budynku „Somatyk” Szpitala Neuropsychiatrycznego wymaga jak najszybszego odnowienia. Zły stan centralnego ogrzewania oraz dociepleń budynku, wysoka energochłonność obiektu i wysokie koszty eksploatacji powodują, że szpital ma ograniczone możliwości zapewnienia stosownego standardu i komfortu pacjentom. Termomodernizacja placówki przyczyni się do polepszenia warunków lokalowych dla udzielanych usług medycznych, w tym pozwoli na dostosowanie szpitala do wymogów Ministra Zdrowia, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia SP ZOZ. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę stolarki, wymianę instalacji CO, ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji. Łączna powierzchnia objęta termomodernizacją to 19 500 m3. W efekcie poprawie ulegnie otoczenie pracy i hospitalizacji pacjentów, personelu medycznego oraz administracji szpitala. Zmniejszą się koszty utrzymania placówki. Zapotrzebowanie na energię cieplną zmaleje o niemal 60%. W „Somatyku” mieści się 5 oddziałów szpitalnych. Obiekt wymagał pilnego remontu. Za pozyskane środki z RPO udało się wykonać termomodernizację budynku, czyli wymienić instalację C.O., stolarkę okienną i drzwiową oraz ocieplić stropodach i ściany zewnętrzne. Dzięki temu koszty eksploatacji szpitala będą znacznie mniejsze. Ponadto, co jest szczególnie istotne, będziemy mogli leczyć pacjentów w komfortowych warunkach. Oczywiście estetyka obiektu również ma duże znaczenie – przyznaje z satysfakcją Edward Lewczuk, dyrektor szpitala.

Całkowita wartość projektu: 2,67 mln zł

Dofinansowanie: 2,27 mln zł

Przyspieszenie: 244,6 tys. zł

 

Miasto Świdnik, „Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

Możliwości inwestycyjne centrum miasta zostały już wykorzystane. Konieczne jest przygotowanie kolejnych terenów pod inwestycje – szczególnie mieszkaniowe – we wschodniej i południowej części Świdnika. Jednym z istotnych elementów uzbrojenia tego obszaru jest ul. Klonowa, przebiegająca przez tereny zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Klonowa jest drogą nieutwardzoną o szerokości ok. 3,5 – 4 m. Obecny stan techniczny drogi – niska nośność, brak systemu odprowadzania wód opadowo-roztopowych, powodują problemy komunikacyjne dla mieszkańców ulicy i terenów przyległych. Brak oświetlenia, niewielka szerokość drogi, na której z trudnością mijają się dwa samochody, obecność ciężkiego sprzętu obsługującego budowy, ruch rowerowy, brak poboczy i wydzielonego pasa dla pieszych, obniżają znacznie bezpieczeństwo jej użytkowników. Przy odcinku ul. Klonowej objętym projektem zameldowanych jest 620 osób, a stanowi ona również dojazd do bocznych ulic. Szacuje się, że w jej obszarze zamieszkuje blisko 1000 osób. Powierzchniowo, ul. Klonowa obsługuje teren ok. 30 ha. Istniejąca sieć dróg nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb komunikacyjnych i może stanowić barierę utrudniającą rozwój społeczny i gospodarczy tego terenu. Inwestycja przewiduje budowę drogi o długości 958 m i szerokości 12 m z 2 pasami ruchu o szerokości 3 m każdy. Będzie to droga mineralno-asfaltowa. Planuje się ponadto budowę 6 i przebudowę kolejnych 4 skrzyżowań oraz powstanie 16 przejść dla pieszych. Przy ulicy zostanie wybudowany parking na 72 stanowiska. Zmodernizowane zostaną także istniejące miejsca parkingowe na 76 stanowisk. Powstaną także obustronne chodniki z kostki brukowej o długości 1,767 km, szerokości 2 m i powierzchni 3 535 m2. Droga będzie również odwodniona. Roboty obejmą budowę kanalizacji deszczowej o długości 1 147 m oraz przebudowę istniejącej instalacji. Oświetlenie ul. Klonowej zapewni 39 słupów oświetleniowych. Droga zostanie kompleksowo oznakowana. Wybudowana ulica ułatwi komunikację pomiędzy centrum usługowo-handlowym i administracyjnym Świdnika, a intensywnie rozwijającym się obszarem budownictwa mieszkaniowego w południowej części miasta. Za pieniądze z RPO wybudowaliśmy ulicę z pełną infrastrukturą: kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem. Droga o długości 2 km łączy wschodnią i zachodnią część Świdnika. Dla wewnętrznej komunikacji miasta ma ona strategiczne znaczenie. Wszystkie prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku, nie ukrywam ku zadowoleniu mieszkańców. To spory sukces ponieważ pierwotnie oddanie drogi miało nastąpić dopiero w 2011 roku – podkreśla Andrzej Radek, wiceburmistrz Świdnika.

Całkowita wartość projektu: 8,49 mln zł

Dofinansowanie: 2,99 mln zł

Przyspieszenie: 168,6 tys. zł

 

Nagrody dla „EUROLIDERÓW”

• Film promocyjny w TVP/LUBLIN Wyróżnieni Beneficjenci wyłonieni w pierwszej i drugiej edycji konkursu „EUROLIDER Lubelskiego” zostaną zaprezentowani w spotach emitowanych w TVP Lublin w paśmie regionalnym.

• Materiały prasowe – „Lubelskie.pl” Publikacja informacji o projektach wyróżnionych Beneficjentów w dziennikach i tygodnikach ukazujących się na terenie województwa lubelskiego. • Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” Publikacja informacji o projektach wyróżnionych Beneficjentów w biuletynie „Puls Regionu”. Do końca roku ukażą się jeszcze 2 wydania Biuletynu.

• Promocja na portalach internetowych Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej:www.rpo.lubelskie.plwww.lawp.lubelskie.pl oraz na portalu funduszy europejskich:www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

• Katalog „dobrych praktyk” Laureaci I i II edycji konkursu zostaną zaprezentowani w katalogu zrealizowanych projektów RPO WL (tzw. „dobrych praktyk”).


Komunikat prasowy Departamentu Strategii i Rozwoju Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 

Last modified: 1 lipca 2020