Fundusze UE i inne źródła finansowania

Autor: |

Fundusze strukturalne

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 23 082 914 PLN

  Koszt kwalifikowany – 18 442 527 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 997 694 PLN


 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 12 055 589 PLN

  Koszt kwalifikowany – 3 643 511 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 732 633 PLN


 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

  Oś priorytetowa V – Transport.

  Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.

  Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN

  Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN (44,11%)


 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

  Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł

  Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł


 • Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

  Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł

  Wielkość przyznanej z EFRR dotacji – 1 437 621,79 zł


 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r. Budżet:

Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł

Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł

Wielkość przyznanej dotacji z EFRR – 75 % – 3 012 761,25 zł


 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł

Wielkość przyznanej dotacji: EFRR – 75 % – 1 700 793,29 zł

Budżet państwa – 10 % – 226 772,02 zł


 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja II

W 2011 r. Gmina Miejska Świdnik przystąpiła jako partner do projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja II”. Wniosek został złożony przez lidera projektu, czyli Samorząd Województwa Lubelskiego w konkursie ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowita wartość projektu: 6 678 360,00 PLN (w tym Gmina Miejska Świdnik -204 600 PLN)

Wartość dofinansowania: 6 678 360,00 PLN (w tym Gmina Miejska Świdnik -204 600 PLN)

Realizacja projektu przypada na okres 2012 – X.2015. W skład konsorcjum wchodzą: Województwo Lubelskie, dziesięć Gmin (Gmina Biszcza, Gmina Dołhobyczów, Gmina Drelów, Gmina Milejów, Gmina Niemce, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gminą Miejska Świdnik) i dwa Powiaty Województwa Lubelskiego (Powiat Lubelski i Powiat Opolski). Zasięg projektów obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze działalności partnerów.

Grupę docelową stanowi 831 gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego (w tym 30 ze Świdnika) , zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

Realizacja projektu ma ja celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych.


 • Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt partnerski gmin zlokalizowanych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym z Gminą Lublin jako Liderem.

Gmina Lublin we współpracy z przyległymi gminami złożyła w 2013r. wniosek w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Celem głównym konkursu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru, jak również stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 stycznia 2014r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy: Gminą Lublin, Gminą Miejską Świdnik, Gminą Nałęczów, Gminą Konopnica, Gminą Wólka, Gminą Jastków, Gminą Niemce, Gminą Strzyżewice, Gminą Niedrzwica Duża, Gminą Lubartów, Gminą Miasto Lubartów, Gminą Głusk, Gminą Mełgiew, a w następstwie 20 stycznia 2014r. umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Gminą Lublin jako Liderem projektu

Całkowita wartość projektu – 2 520 102 zł

Przyznana kwota dotacji – 2 268 091 zł

Zgodnie z zawartą umową współpracy Gmina Miejska Świdnik, jako partner w projekcie, zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie środków na realizację przypadającej na gminę części projektu kwoty 309 550 PLN, z czego w formie dotacji zostanie pozyskane przez gminę 278 595 zł.

Działania ujęte w projekcie:

– analiza obszaru funkcjonalnego-funkcja komunikacji

– przygotowanie koncepcji nowego układu linii komunikacji publicznej

– analiza Studium uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) pod względem planowania dróg i węzłów przesiadkowych

– przygotowanie LOF ze szczególnym uwzględnieniem transportu

– koncepcja zintegrowanego dworca intermodalnego oraz koncepcja biletu zintegrowanego i informacji pasażerskiej

– zainteresowane JST (m.in. Gmina Miejska Świdnik) – przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzupełnienia lub poprawy jakości układu komunikacyjnego

Cele projektu to m.in:

– zdiagnozowanie powiązań komunikacyjnych oraz ich wpływu na rozwój pozostałych funkcjonalności LOF

– tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego

– poprawa jakości połączeń transportowych z zapleczem obszaru funkcjonalnego

– tworzenie warunków do rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i tworzenia współpracy


Last modified: 30 czerwca 2020

Zmień język »