• Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Akcja " Sprzątanie Świata"

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World)

Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach. W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 40 milionów. Główne przesłanie akcji to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Żeby to osiągnąć nie wystarczy sprzątać nasze najbliższe otoczenie. Zbieranie śmieci daje najczęściej efekt krótkotrwały, natomiast znacznie ważniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców.

Organizacją „Sprzątania świata” na terenie naszej gminy zajmuje się Urząd Miasta Świdnik. Akcję wspierają również firmy zajmujące się gospodarką odpadami oraz lokalne media. Głównymi uczestnikami sprzątania są natomiast uczniowie świdnickich szkół i nauczyciele. Na spotkaniach organizowanych przez pracowników Urzędu Miasta z koordynatorami z poszczególnych szkół, ustalany jest obszar objęty sprzątaniem, miejsce składowania zebranych śmieci, zasady bezpieczeństwa i inne sprawy organizacyjne. Nauczyciele dzielą się również spostrzeżeniami z przebiegu akcji w latach ubiegłych, zgłaszają propozycje ewentualnych zmian. Informacje wyniesione z tych spotkań i materiały przekazywane przez pracowników urzędu są podstawą do sporządzenia harmonogramu działań w czasie trwania akcji.

Sprawy organizacyjne i harmonogram działań ustalony jest na spotkaniu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a następnie omawiany na radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas odpowiedzialni są za przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących terminu akcji, miejsca sprzątania  i zasad bezpieczeństwa. Istotnym elementem akcji informacyjno-edukacyjnej poprzedzającym każde „Sprzątanie świata” są gazetki na korytarzu szkolnym i wystawy prac plastycznych uczniów. Na godzinach wychowawczych realizowane są również tematy z zakresu ekologii, mające na celu uświadomienie uczniom, że wszyscy korzystamy ze środowiska i wszyscy za nie odpowiadamy.

Akcja „Sprzątanie świata” obejmuje szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej m.in. zbiórkę surowców wtórnych, debaty ekologiczne, quizy, wystawy i konkursy. Dzięki mediom cele i efekty akcji poznają nie tylko uczniowie, ale również dorośli obywatele naszego miasta.

Akcja na terenie Świdnika może odbywać się dzięki pomocy finansowej Gminy Miejskiej Świdnik oraz Starostwa Powiatowego w Świdniku

Akcję Sprzątanie świata wspiera także firma Remondis Sp. z o.o., która nieodpłatnie odbiera i transportuje odpady z terenu Gminy Miejskiej Świdnik zebrane podczas akcji.

Najczęściej czytane