• Załatw sprawę w Urzędzie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Idzie sobie Grześ...
 • Zdrowy Świdnik
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • rodzinka

Gospodarka odpadami - sposób na elektrośmieci

Sposób na elektrośmieci

Co, gdzie, kiedy, dlaczego?
Sposób na elektrośmieci dla mieszkańców Świdnika!

Według szacunków Polacy przechowują w swych mieszkaniach ponad 17 milionów elektrośmieci. Z czego to może wynikać? Być może z jednej strony z braku wiedzy o ich szkodliwości, z drugiej – braku motywacji, by pozbyć się ich w sposób prawidłowy. Co ze starymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi mogą zrobić mieszkańcy Świdnika? Gdzie się ich pozbyć? Kto zyskuje na prawidłowym pozbywaniu się elektrośmieci?

1. Czym są elektrośmieci i dlaczego nie można ich wyrzucać do zwykłego kosza?
Elektrośmieci to zużyty, popsuty już nieużywany sprzęt działający kiedyś na prąd lub baterie, np. pralki, lodówki, miksery, telewizory, komputery czy świetlówki. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające selektywnej zbiórki. Za wyrzucenie ich do zwykłego kosza grozi kara grzywny od 500 do 5 000 zł. Ponadto elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Gdzie LEGALNIE można pozbyć się elektrośmieci w Świdniku?
Do dyspozycji mieszkańców Świdnika oddano publiczny punkt zbierania. Przyniesiony przez mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przyjmowany jest w każdej ilości, bezpłatnie.
Adres punktu zbierania i godziny otwarcia:
ul. Krępiecka 3, na parkingu przy Centrum Handlowym Kaufland, w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 9:00-14:00

Jeśli zaś mamy w mieszkaniu duże elektrośmieci, których transport do punktu zbierania jest dla nas problemem, możemy zamówić usługę bezpłatnego odbioru z domu.Wystarczy zadzwonić pod numer: 2222 333 00 lub wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.elektroeko.pl. Zamawiając usługę, należy jednak pamiętać, żeby odpowiednio przygotować sprzęt, aby odbiór przebiegał sprawnie i szybko. Oznacza to, że urządzenie musi być odłączone od instalacji elektrycznej (np. lodówki), gazowej (kuchenki), czy też wodociągów (pralki). Zamawiając odbiór wielogabarytowego sprzętu, możesz też pozbyć się mniejszych urządzeń, jak również zużytych świetlówek.

3. Dlaczego taka postawa się opłaca?
Oprócz takich korzyści, jak działanie na rzecz środowiska naturalnego, oddając elektrośmieci, możemy wesprzeć również świdnickie szkoły podstawowe. Jak? W zamian za elektrośmieci oddawane do dedykowanych punktów zbierania, szkołom przydzielane są kupony. Te z kolei przeliczane są na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane z Funduszu Oświatowego materiały i pomoce edukacyjne, m.in. tablice multimedialne, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb szkół.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.mmbe.pl oraz www.elektrosmieci.pl.Gospodarka odpadami - co muszę zrobić

Co muszę zrobić?
 1. Złożyć deklarację do Urzędu Miasta Świdnik w pokoju nr 111 (tel. 81 751 76 71)
 2. Rozwiązać dotychczasową umowę z firmą odbierającą odpady komunalne.
 3. Przygotować miejsce przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne, na zewnątrz budynku. (aby dowiedzieć się więcej na temat pojemników i miejsc przeznaczonych pod pojemniki na odpady komunalne kliknij tutaj)
 4. Zapewnić czystość i właściwy stan sanitarny w/w miejsca.
 5. Uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (aby dowiedzieć się więcej na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kliknij tutaj)
[ Powrót do menu ]

Gospodarka odpadami - miejsca i pojemniki na odpady

Miejsca i pojemniki na odpady

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (domki jednorodzinne, wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie) dostarczy firma odbierająca odpady komunalne.
Pojemność dostarczonego pojemnika będzie zależała od typu zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna) i zadeklarowanej liczby osób zamieszkującej na nieruchomości.
Nieruchomości, które do dnia 31.05.2013 r. poprzez złożenie deklaracji przez ich właścicieli zostały zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami zostaną wyposażone w pojemniki do dnia 01.07.2013 r.
Nieruchomości, które zostaną zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami po 01.07.2013 r., zostaną wyposażone w pojemniki o odpowiedniej objętości w ciągu 3 dni od dnia złożenia deklaracji.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub stwierdzenia kradzieży pojemnika, należy skontaktować się z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 71.

Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik służą następujące pojemniki:

 1. pojemniki o pojemności 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
 2. pojemniki o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
 3. pojemniki o pojemności 1100 litrów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,
 4. kontenery o pojemności: 5500 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów, 15000 litrów,
 5. 20000 litrów, 22000 litrów, wykonane z metalu, kryte lub odkryte,
 6. pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych metali, papieru i tektury - o pojemności do 2500 l.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie pojemników/worków, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę:

 • kolor niebieski - przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
 • kolor żółty - przeznaczony do zbierania metali i tworzyw sztucznych,
 • kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła,
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania "Bio" odpadów,
 • kolor czarny - przeznaczony do zbierania odpadów których nie można przesegregować tzw. odpadów zmieszanych.

Miejsca przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne

 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
 2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym,
 3. Miejsca przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne powinno być utwardzone oraz utrzymane we właściwym stanie porządkowym, sanitarnym i techniczny; Zapewnienie czystości, odśnieżania i deratyzacji tych miejsc jest obowiązkiem użytkownika tych miejsc.

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.
Umieszczenie pojemników w pasach drogowych lub terenach komunalnych należących do Gminy Miejskiej Świdnik możliwe jest po podpisaniu umowy dzierżawy lub na podstawie wydanej decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.

[ Powrót do menu ]

Gospodarka odpadami - zmiany po 1 lipca 2013

Zmiany po 1 lipca 2013
 • Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polska powinna uzyskać wymagane poziomy recyclingu, czyli odzysku odpadów i przygotowania ich do ponownego przetworzenia, i tak do 2020 roku powinniśmy osiągnąć następujące poziomy odzysku: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - co najmniej 50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) - co najmniej 70%.

 • Od 1 lipca 2013 gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wcześniej Gmina przeprowadzi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w którym wyłoni przedsiębiorcę, który będzie wywoził odpady z terenu całej gminy.

 • Z nieruchomości zamieszkałych zabierane będą wszystkie odpady komunalne, w każdej ilości. Przestanie się więc opłacać ich podrzucanie. Powinny zniknąć nielegalne wysypiska, gdyż będą organizowane regularne, darmowe zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów.

[ Powrót do menu ]

Gospodarka odpadami - podstawy prawne

Podstawy prawne

Prawo lokalne

 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia  29 listopada 2018 r. w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego dróg gminnych , dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdnik [pobierz]

Prawo krajowe

 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn zm.)
 • Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

[ Powrót do menu ]

Najczęściej czytane