Dołącz do zespołu Straży Miejskiej

Autor: |

fot. archiwum
Idealny kandydat powinien mieć ukończone 21 lat, wykształcenie średnie lub wyższe, nienaganną opinię i zaświadczenie o niekaralności. Straż Miejska w Świdniku szuka dwóch osób na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Dokumenty można składać do 15 października.

Nowi pracownicy zajmą się: ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego; współdziałaniem z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocą w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczaniem miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustaleniem, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałaniem z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; doprowadzeniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu lub zagrażają innym osobom; informowaniem lokalnej społeczności o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowaniem i uczestnictwem w działaniach mających na celu zapobieganiu popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; konwojem dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

– Osoby, które zatrudnimy, początkowo będą pracowały z innymi strażnikami i pod ich okiem odbywały służbę. Oczywiście dostaną pełne umundurowanie – wyjaśnia komendant Janusz Wójtowicz. Dodaje: – Nowi pracownicy przejdą szkolenie podstawowe, realizowane w Lublinie lub Świdniku, które zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Jeśli go zdadzą, zostaną pełnoprawnymi strażnikami.

Aplikantem może zostać osoba, która: posiada polskie obywatelstwo, ukończyła 21 lat, korzysta z pełnych praw publicznych, nie była karana, ma co najmniej średnie wykształcenie, nienaganną opinię, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.

Przyszli kandydaci powinni być rzetelni, dokładni, odpowiedzialni i komunikatywni. Znać języki obce, sztuki walki i potrafić pracować w zespole. Mile widziane jest prawo jazdy w kat. B, C i E, upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office oraz uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego.

Oświadczenie oraz listę dokumentów, które należy złożyć razem z CV i listem motywacyjnym, można znaleźć na stronie https://smswidnik.bip.lubelskie.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Dokumenty można zostawić w komendzie SM lub wysłać pocztą na adres: Straż Miejska w Świdniku, ul. Gen. J. Hallera 9, 21-040 Świdnik, z dopiskiem „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego”.

Last modified: 12 października 2021