Dla mam i maluchów

Autor: |

Mobilny sprzęt trafił w styczniu na oddział no­worodkowy i już po­maga najmłodszym. To kolejna pomoc mia­sta dla szpitala w ciągu ostatnich miesięcy.

Przedstawiciele świdnic­kiego SP ZOZ zwrócili się z prośbą o wsparcie do Urzę­du Miasta jesienią minionego roku. Chodziło o sfinansowa­nie zakupu mobilnego aparatu do RTG. Sprzęt miał służyć na oddziale noworodkowym.

– Taki zakup jest uzasad­niony inną formułą pracy i koniecznością odizolowania oddziałów. Przychyliliśmy się do tej prośby – mówiła Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Szpital cieszy się renomą wśród przyszłych mam i zale­ży nam, żeby nadal był otwarty dla rodzących kobiet i gwaran­tował im pełne bezpieczeń­stwo.

Koszt zakupu aparatu to około 100 tys. zł. Nowoczesny sprzęt trafił na oddział w stycz­niu. W tej chwili działa już pełną parą. Jest wykorzysty­wany do wykonywania zdjęć noworodków i, w razie potrze­by, również pań przebywają­cych na oddziele.

– W szpitalu był dotąd tylko jeden mobilny rentgen. Po wy­buchu pandemii sprzęt musi być po każdym użyciu dodat­kowo sterylizowany i przejść kwarantannę. Zdarzały się więc sytuacje, że potrzebowa­liśmy natychmiast wykonać zdjęcie, ale w danej chwili nie mogliśmy z aparatu skorzystać – mówi dr Lidia Pachuta-Wę­gier, kierownik oddziału neo­natologicznego w świdnickim szpitalu. – Odkąd mamy wła­sny mobilny rentgen, wyko­rzystywany tylko na potrzeby naszego oddziału, pracujemy komfortowo i bez ryzyka, że wcześniej ze sprzętu korzy­stał pacjent covidowy. Jeste­śmy bardzo wdzięczni miastu za okazaną pomoc i ułatwienie nam pracy.

W sumie z miejskiego bu­dżetu na pomoc szpitalowi związaną z pandemią korona­wirusa wydano już ponad mi­lion złotych. Władze miasta i radni zgodzili się w minionym roku na przeznaczenie około 200 tys. zł na zakup ponad 10 tys. sztuk środków ochro­ny osobistej dla medyków i pielęgniarek (między inny­mi: maski, kombinezony, far­tuchy, buty, specjalistyczne rękawiczki). Z miejskiego bu­dżetu zakupiono także sprzęt: 2 respiratory dla dorosłych i jeden neonatologiczny, 2 kar­diomonitory, centralę moni­torującą i pompy objętościowe (10 sztuk), 2 urządzenia do dezynfekcji, w tym jedno do od­każania pomieszczeń. Szpital wsparło również Przedsiębior­stwo Komunalne Pegimek, przekazując środki ochrony osobistej dla salowych.

Ratusz finansuje także prze­budowę porodówki w ra­mach programu „Bezpieczna mama”. W tej chwili kończy się pierwszy etap przedsię­wzięcia polegający na prze­niesieniu apteki szpitalnej na parter. Zwolnione w ten sposób pomieszczenia na ostatnim piętrze zajmie po­większona i wyremontowana porodówka. Ostatnim etapem przedsięwzięcia ma być wpro­wadzenie znieczulenia zewną­trzoponowego dla rodzących mam. Z łącznej kwoty 2,1 mln zł potrzebnych na wykonanie wszystkich zadań, miasto wy­łoży 1,8 mln zł. Trzysta tysię­cy zł to wkład własny szpitala.

Last modified: 2 lutego 2021