Chemia powędruje do DPS

Autor: |

Zespół Szkół Ogólnokształ­cących nr 1 zakończył świą­teczną akcję „Wielkopost­ne Porządki”. Pomimo braku uczniów w placówce, zbiórka cieszyła się dużym zaintere­sowaniem. Inicjatywa zosta­ła przeprowadzona we współ­pracy z Fundacją Małych Stó­pek ze Szczecina.

„Wielkopostne Porządki” to świąteczna akcja, która pole­gała na zbiórce chemii gospo­darczej dla Domów Pomocy Społecznej. Trwała ona do 26 marca. Łącznie do pomocy włączyło się 49 koordynato­rów z Polski, w tym społecz­ność ZSO nr 1.

– Obawialiśmy się orga­nizacji zbiórki z powodu epi­demii koronawirusa i braku obecności uczniów w szkole. Jednak nie zawiedliśmy się. Akcja cieszyła się dużym zain­teresowaniem. Zaangażowali się w nią podopieczni przed­szkola, szkoły podstawowej i liceum oraz nauczyciele – mówi Marzena Szymecka, wi­cedyrektor ZSO nr 1.

Na dary placówka przezna­czyła dwa kosze. Jeden z nich ustawiono na terenie szko­ły. Drugi stał na terytorium przedszkolaków. Jak się oka­zało, pojemniki zostały zapeł­nione po brzegi.

– Znalazły się tam, między innymi, gąbki, płyny do mycia podłóg oraz proszki do prania. Około 9 kwietnia planujemy przekazać dary do DPS. Po­możemy placówkom w Krze­simowie i Wygnanowicach – wymienia M. Szymecka.

Dzięki działalności Fundacji Małych Stópek i koordynato­rów, chemia gospodarcza trafi do 84 DPS w Polsce.

Last modified: 2 kwietnia 2021