Budowa mimo zimy

Autor: |

Nowy układ komunikacyjny w rejonie ul. Kolejowej jest coraz bardziej widoczny. Mrozy nie przeszkodziły w obu inwesty­cjach. Prace trwają przy budo­wie dworców i nowej ulicy.

W sąsiedztwie ulic Struga, Kolejowej i przy stacji Świd­nik Miasto ekipy budowlane pojawiły się pod koniec minio­nego roku. Niemal równocze­śnie ruszyły dwie inwestycje. Pierwszą, czyli budową nowe­go dworca modułowego, zaj­muje się PKP. Jej początkiem było wyburzenie dawnej wiaty kolejowej i uprzątnięcie te­renu. W tej chwili trwają już prace przy powstaniu nowe­go, nieco mniejszego gmachu, ale za to ogrzewanego, z bile­tomatem, toaletami, pomiesz­czeniami handlowymi, wieżą zegarową i wiatą dla rowe­rów. Inwestycja ma być goto­wa w pierwszym kwartale tego roku, a jej koszt zamknie się sumą około 4 mln zł.

Bardzo zaawansowana jest również budowa dworca prze­siadkowego i nowego ukła­du drogowego w tym rejonie. To zadanie realizuje miasto. Urzędnikom udało się zdo­być dofinansowanie unijne do przedsięwzięcia. – Mimo mroźnej zimy i opadów śnie­gu, wykonawca nie zwalnia tempa. W tej chwili został już wyburzony budynek kolidu­jący z inwestycją, widać rów­nież jak będzie przebiegał nowy układ drogowy – tłuma­czy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Wykonawca przebudo­wał również skrzyżowanie ul. Struga z al. Lotników Pol­skich. Prace toczą się u zbie­gu al. Lotników Polskich z ul. Kolejową. W ramach inwe­stycji powstaje także odcinek ul. Klubowej, którą autobusy wjadą na teren nowego dwor­ca przesiadkowego. Będzie to niewielki budynek wyposażo­ny, między innymi, w toale­ty dla podróżnych. W ramach projektu zostanie też wybu­dowany plac manewrowy dla autobusów oraz stanowiska, z których będą odjeżdżać. Pasa­żerowie schowają się pod wia­tami. Elementem inwestycji jest także budowa ścieżki ro­werowej i stojaków dla jed­nośladów. Nowy teren będzie wyposażony w ławki i zostanie objęty miejskim monitorin­giem. Inwestycję wyceniono na 7,8 mln zł.

Last modified: 5 lutego 2021