Aleja do powtórki

Autor: |

Miejscy urzędnicy otworzyli oferty na bu­dowę drugiego etapu al. NSZZ „Solidarność”. Chętnych do wykonania prac nie brakuje, ale zło­żone propozycje prze­kraczają kwotę, którą ratusz zarezerwował na inwestycji. Wszystko wskazuje więc na to, że przetarg zostanie ogło­szony ponownie.

Oferty zostały otworzone w piątek. Przetarg na wykona­nie drugiego etapu al. NSZZ „Solidarność” cieszył się sporą popularnością. W terminie wpłynęło sześć kompletów do­kumentów. Kwoty, które za­proponowali zainteresowani przedsiębiorcy, wahały się od blisko 3,3 mln zł do prawie 3,7 mln zł. Wszystkie okazały się wyższe niż suma, jaką na prze­prowadzenie inwestycji chcą wydać władze miasta.

– Na wykonanie drugie­go etapu al. NSZZ „Solidar­ność” przeznaczyliśmy 2,7 mln zł. Złożone oferty wykraczają poza tę kwotę – mówi Marcin Dmowski. – Jeszcze analizuje­my złożone dokumenty, nato­miast wszystko wskazuje na to, że przetarg unieważnimy i ogło­simy ponownie w najbliższym, możliwym terminie. Chcemy sprawdzić, czy będziemy w sta­nie uzyskać lepszą cenę.

Budowa al. NSZZ „Solidar­ność” była w miejskich pla­nach już od dłuższego czasu. W założeniach ma pełnić funk­cję małej obwodnicy Świdnika. Po zakończeniu prac będzie nią można przejechać od al. Jana Pawła II, aż do ul. Kusocińskie­go. Pierwsza część ulicy zosta­ła oddana do użytku w grudniu minionego roku.

Ten etap obejmował budowę fragmentu od ronda u zbiegu z al. Jana Pawła II do ul. Ks. J. Hryniewicza. W ramach inwe­stycji powstał 1,2 km odcinek drogi, w większości po nowym śladzie. Przedsięwzięcie było potężne, bo warte ponad 11,2 mln zł. Z tego około 5 mln zł pochodziło z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządo­wych.

Podobnie jak pierwszy, rów­nież drugi odcinek powstanie w oparciu o specustawę dro­gową. Plany przewidują wy­konanie około 550 metrów ulicy wyposażonej w pełną in­frastrukturę. Nowy fragment rozpocznie się przy skrzyżo­waniu z ul. Ks. J. Hryniewicza i zakończy wlotem w ul. Kuso­cińskiego. Ulica będzie miała po jednym pasie ruchu w obie strony, każdy o szerokości 3,5 metra. Przy alei powstaną także chodniki i ścieżka rowe­rowa z nawierzchnią bitumicz­ną. Droga będzie się krzyżować z ul. Wiejską, Modrzewiową i Grabową. Przy ulicy powsta­ną także dwie zatoki autobu­sowe i oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji przewidzia­na jest budowa kanału tech­nologicznego, który zostanie połączony z istniejącym już w ul. Modrzewiowej. Inwestycja ma powstać w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy z wyko­nawcą.  

Last modified: 1 kwietnia 2021