• Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
piątek, 21 grudzień 2018 11:19
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
poniedziałek, 17 grudzień 2018 15:47
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2-5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008…
wtorek, 11 grudzień 2018 16:22
Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” W…
środa, 28 listopad 2018 13:16
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,…
wtorek, 27 listopad 2018 20:13
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
wtorek, 27 listopad 2018 14:30
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,…
wtorek, 27 listopad 2018 13:37
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.
piątek, 09 listopad 2018 15:29
Urząd Miasta Świdnik zaprasza na dyżur konsultanta, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Odbędzie się on w czwartek, 15 listopada, w godz. 09.00-13.00, w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 11 (parter). Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej…
poniedziałek, 01 październik 2018 15:30
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
piątek, 31 sierpień 2018 14:33
Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Najczęściej czytane