• rodzinka
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
wtorek, 19 listopad 2019 12:13
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688 z późn.zm.)do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w…
wtorek, 19 listopad 2019 10:19
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm. ) do udziału w pracach komisji…
poniedziałek, 18 listopad 2019 14:02
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.688 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych…
poniedziałek, 18 listopad 2019 13:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta…
środa, 23 październik 2019 08:34
Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688), informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza…
poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11:24
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.  
piątek, 30 sierpień 2019 08:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
wtorek, 20 sierpień 2019 14:36
 Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług,…
czwartek, 01 sierpień 2019 11:14
Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt partnerski z Fundacją PAN pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA SENIORÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Os priorytetowa: 11. Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,…
środa, 17 lipiec 2019 10:30
Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zmianami), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert…

Najczęściej czytane