Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 15 styczeń 2013 11:02
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.
piątek, 04 styczeń 2013 10:43
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz z zakresu bezpieczeństwa…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 12:14
Zarządzenie OW  Nr  112/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28.12.2012 roku   W sprawie przyznania dotacji w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 30…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 12:10
Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 109/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20.12.2012 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2013 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania…
środa, 19 grudzień 2012 14:36
Urząd Miasta Świdnik informuje o możliwości przystąpienia do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” i skorzystania z dofinansowania przez inwestorów usuwających pokrycie dachowe z eternitu w roku 2013 r. Warunki otrzymania dofinansowania: udział osoby przystępującej do „Programu….” będzie w 100% finansowany…
poniedziałek, 10 grudzień 2012 12:12
Od dnia 1 lipca 2013 r. każda nieruchomość będzie objęta nowym systemem gospodarowania odpadami! Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Ideą ustawy jest, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem…
piątek, 30 listopad 2012 12:54
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs…
piątek, 30 listopad 2012 12:51
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362), art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i…
piątek, 30 listopad 2012 10:22
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do…
piątek, 30 listopad 2012 10:19
Informacja o wyniku konsultacji społecznych uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.
Strona 15 z 21