Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 30 grudzień 2014 12:46
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.
poniedziałek, 15 grudzień 2014 09:09
10 grudnia, burmistrz  Waldemar Jakson, Jan Sprawka, komendant Straży Miejskiej i Ryszard Szklarz, komendant powiatowy policji w Świdniku, podpisali porozumienie o współdziałaniu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku i świdnickiej Straży Miejskiej. Jego celem jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta. - Podpisanie umowy jest…
czwartek, 11 grudzień 2014 15:49
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji…
niedziela, 07 grudzień 2014 09:37
W piątek, 28 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik. To już końcowy etap prac planistycznych. Wcześniej Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów, które uwzględniono na wyłożonych…
piątek, 05 grudzień 2014 14:47
Burmistrz  Miasta  Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.I. Rodzaj zadań:Zadanie 1. Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – powierzenie realizacji zadania; Zadanie 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi…
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.
środa, 03 grudzień 2014 09:46
W poniedziałek, 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta VII kadencji. Poprowadził ją Piotr Karwowski, jako najstarszy z nowego składu RM. Wspomagał go Konrad Sawicki, najmłodszy ze świdnickich rajców. Obrady rozpoczęło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Kolejnym punktem było ślubowanie. Złożył je również burmistrz…
czwartek, 27 listopad 2014 14:06
W Urzędzie Miasta odbyła się II Sesja Planowania Strategicznego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele szkół oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dyskusje dotyczyły planu strategicznego na lata 2015-2025. - Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim propozycje, sugestie uczestników pierwszego spotkania i na…
środa, 26 listopad 2014 08:56
      OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn.…
środa, 26 listopad 2014 08:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku…
Strona 11 z 22