Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 21 styczeń 2019 11:05
Projekt pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działania 4.1. Odnawialne źródła energii. Wartość projektu: 5 327 885,34 zł Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 096 435,95 zł. Zakres…
poniedziałek, 21 styczeń 2019 10:58
Gmina Miejska Świdnik rozpoczyna realizację projektu  pn. „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działania 4.1. Odnawialne źródła energii. Wartość projektu: 5 327 885,34 zł Dotacja z Europejskiego Funduszu…
piątek, 21 grudzień 2018 20:46
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.
piątek, 21 grudzień 2018 20:44
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.
piątek, 21 grudzień 2018 20:38
Burmistrz Miasta Świdnik informuje o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.
piątek, 21 grudzień 2018 11:23
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
piątek, 21 grudzień 2018 11:19
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
poniedziałek, 17 grudzień 2018 15:47
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2-5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008…
wtorek, 11 grudzień 2018 16:22
Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” W…
środa, 28 listopad 2018 13:16
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,…
poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10nast.
Strona 1 z 23