Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 01 grudzień 2016 16:44

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszonym w dniu 01.12.2016 r.