Stypendia naukowe BMŚ za rok 2015/2016 - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 09 czerwiec 2016 12:12

Stypendia naukowe BMŚ za rok 2015/2016

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie Uchwały Nr XLIV/441/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.05.2014r. zmienionej Uchwałą Nr VI/63/2015 z dnia 23.04.2015r. i Uchwałą nr XX/196/2016 z dnia 31.03.2016r. będzie przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik za rok szkolny 2015/2016.

Stypendia naukowe są przyznawane  uczniom zamieszkałym na terenie GMŚ począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, posiadającym:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy

oraz

  • średnią ocen z przedmiotów, w poszczególnych typach szkół wynoszącą:

a) w klasach  IV-VI szkół podstawowych  - co najmniej 5,80;

b) w gimnazjach – co najmniej 5,50;

c) w szkole ponadgimnazjalnej–  co najmniej 5,00.

  lub

  • co najmniej jednej tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata wojewódzkiej - czy laureata i finalisty ogólnopolskiej - olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej lub turnieju, których zasady i sposób organizacji określa rozporządzenie MEN; 

    lub

  • wysokie wartości procentowe na sprawdzianie  klas szóstych szkół podstawowych

i na egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przeprowadzanym przez OKE, w następujących wysokościach:

a) sprawdzian – średnia wartość procentowa wyniku z pierwszej części (tj. języka polskiego   

i  matematyki) i z  drugiej części  (z języka obcego nowożytnego) -  od 95% do 100%;

b) egzamin gimnazjalny - średnia wartość procentowa z egzaminu obejmującego 5 zakresów tematycznych (w tym z języka obcego na poziomie podstawowym)– od 90% –do 100 %;

c) egzamin maturalny– średnia wartość procentowa uzyskanych punktów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej  i ustnej egzaminu oraz z jednego wybranego przedmiotu zdawanego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (w przypadku przystąpienia do egzaminu z większej liczby przedmiotów dodatkowych, uwzględniany będzie tylko jeden z nich, zawierający najwyższy wynik procentowy) – od 88 % pkt -do 100 % pkt”.

Stypendia naukowe będą przyznawane w skali trzystopniowej. Stypendium I stopnia– najwyższe, przyznawane jest w sytuacji wystąpienia wszystkich warunków łącznie, a III stopnia – tylko gdy spełniony będzie jeden z warunków.

Wysokość stypendium jest uzależniona od jego stopnia i typu szkoły do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Minimalna wysokość stypendium to 40 zł, a maksymalna – to 190 zł. Stypendia będą wypłacane w trzech transzach, poza uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którym stypendium zostanie wypłacone jednorazowo, w terminie do 31.08.2016r.

Szczegółowe informacje zawiera tekst jednolity uchwały RMŚ w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych, przygotowany w celu łatwiejszego posługiwania się tymi dokumentami.

Wypełnione wnioski o stypendium BMŚ za rok szkolny 2015/2016 należy składać w Urzędzie Miasta Świdnik (Wydział obsługi Klienta) do dnia 15 lipca 2016r.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »