Studium zgodne z planem - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 04 styczeń 2015 10:17

Studium zgodne z planem

Napisał 

Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miasta było podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy miejskiej Świdnik.

Od dłuższego czasu trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Strona formalna wymusza na ratuszu, aby ten plan był zgodny z elementami studium. Dlatego radzie zależało, aby jak najszybciej uchwalić kierunek działań, obejmujących ogólne kierunki zagospodarowania gminy. Do tego dokumentu Komisja Strategii i Rozwoju RM zaproponowała istotne zmiany. Mianowicie, aby na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne wprowadzić możliwość zabudowy wielorodzinnej, niskiej. Ta zmiana została zaakceptowana i pozytywnie zaopiniowana przez biuro projektowe, które studium przygotowywało.

– Bardzo zależało nam na tym, aby określić również obszar przeznaczony pod inwestycje, mające potencjalnie związek z przedsięwzięciami realizowanymi wokół lotniska – wyjaśnia Andrzej Radek, wiceburmistrz Świdnika do spraw inwestycji. - Jest to część gminy na zachód od ul. Nadleśnej. Wpisane zostały również inne szczegóły, czysto techniczne, związane z infrastrukturą lotniskową, na przykład przestrzeń ograniczonych inwestycji w obszarze radiolatarni.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.