Urzędnicy czekają na uwagi - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 07 grudzień 2014 09:37

Urzędnicy czekają na uwagi

Napisała 

W piątek, 28 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik. To już końcowy etap prac planistycznych. Wcześniej Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów, które uwzględniono na wyłożonych pięciu planach, opracowanych przez pracownię projektową. Są to: Obszar Lotnisko, Miasto I (ograniczony od północy granicą obowiązującego planu miasta oraz ulicą Mełgiewską, od zachodu – projektowaną drogą krajową i od wschodu – ulicą Nadleśną), Miasto II (odcinek ulicy Gospodarczej i teren położony po obu jej stronach), Miasto III (położony między ulicą Wyszyńskiego i Sosnową) oraz Obszar Przemysłowo-Składowy (wschodnia część miasta).

Pierwszym etapem prac było składanie wniosków o zmiany planu i zmianę przeznaczenia gruntów, przez właścicieli nieruchomości. Po tym jak pracownia projektowa uwzględniła zmiany, plan został przedstawiony instytucjom uzgadniającym i opiniującym, następnie Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM. Projekt zmian jest gotowy do publicznego wglądu i publicznej dyskusji. Kolejnym krokiem będzie składanie uwag. Właściciele gruntów mają jeszcze do tego prawo, o ile są niezadowoleni z jakiegoś rozwiązania.

Na piątkowe spotkanie przybyło około 30 osób. Pytały najczęściej urzędników o układ drogowy i dostępność komunikacyjną. Zastrzeżenia dotyczyły główne przebiegu wytyczonych dróg, które nierzadko przebiegają przez ich działki.

- Najwięcej kontrowersji wzbudzał plan przemysłowo-składowy - mówi Jerzy Lichota z Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. – Mieszkańcy mogą składać uwagi odnośnie tego planu do 17 grudnia, a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 3 obszarach (Miasto I, Miasto II, Miasto III), do 24 grudnia. Prace projektowe prowadzone w UM są nadal intensywne.

- Skupiamy się na terenach około lotniskowych. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia projektu o nazwie „Promocja strefy aktywności gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku”. Dotyczy on terenu o powierzchni ponad 100 ha. Obecnie tworzymy strategię rozwoju obszarów inwestycyjnych, następne działania to typowa promocja wraz z analizą potencjalnych inwestorów zagranicznych i krajowych. Po tym badaniu obierzemy kierunek, w którym powinniśmy iść dalej. Może to będzie strefa produkcyjna, magazynowa, branży wysokich technologii IT czy branży lotniczej. Sondujemy czy właściciele działek są zainteresowani sprzedażą swoich terenów – powiedział Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora UM, odpowiedzialny za marketing gospodarczy i rozwój miasta.