Obwieszczenie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 26 listopad 2014 08:56

Obwieszczenie

Napisał 

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik

na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwał  Rady Miasta Świdnik Nr:

  1. Nr XXX/162/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik Obszar lotnisko, zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/75/2003 Rady Miasta z dnia 12.06.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 121 poz. 2836 z dn. 12.08.2003 r.
  2. Nr L/338/2010 z dnia 13 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/167/2004 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik zespół przemysłowo-składowy zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 12 czerwca 2003 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 121, poz. 2835 z dn.  12 sierpnia 2003 r., ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr L/340/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 maja 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 89, poz. 1641 z dn. 18 sierpnia 2010 r.

oraz stosownie do art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta Świdnik wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 13.11.2014 do 03.12.2014 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, pok. 203 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2014 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planów.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świdnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2014.

 

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Obwieszczenie Ogłoszenie »