Obwieszczenie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 26 listopad 2014 08:53

Obwieszczenie

Napisał 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik

na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwały  Rady Miasta Świdnik Nr L/342/2010 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA ŚWIDNIK zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/76/2003 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 czerwca 2003 r. ogł.
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 121 poz. 2837 z dn. 12 sierpnia 2003 r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXXVII/218/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91 poz. 2162 z dnia 31 lipca 2009 r.  w obrębie trzech terenów:

  1. Teren I – ograniczony od północy granicą obowiązującego planu Miasta Świdnik Obszar nr I oraz ulicą Mełgiewską, od południa – północną granicą działki nr 44/1 (obr. 3), od zachodu – projektowaną drogą krajową i od wschodu – ulica Nadleśną,
  2. Teren II – odcinek ulicy Gospodarczej i teren położony po dwóch stronach ulicy Gospodarczej,
  3. Teren III – położony między ulicą Wyszyńskiego i Sosnową,

oraz stosownie do art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Świdnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.11.2014 do 10.12.2014 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, pok. 203 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2014 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planów.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świdnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.12.2014.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Obwieszczenie »