• Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
czwartek, 01 sierpień 2019 11:14

Rekrutacja do projektu

Napisał 

Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt partnerski z Fundacją PAN pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA SENIORÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Os priorytetowa: 11. Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Projekt numer: RPLU.11.02.00-06-0067/18.

W dniu 1.08.2019r rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu która potrwa do 30.08.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.swidnik.pl oraz http://www.fundacjapan.pl/, w biurze projektu tj. Lublin ul. Turystyczna 44, oraz w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku w Świdniku.

W projekcie mogą wziąć udział osoby które spełniają kryteria dostępu to jest m.in.: złożą wymagane dokumenty rekrutacyjny w terminie, wiek powyżej 60 roku życia, miejsce zamieszkania – powiat świdnicki, korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełnianie co najmniej jednej z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.04 r. o pomocy społecznej. Dodatkowo punktowe jest m.in. wielokrotne wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, sytuacja rodziny - brak bliskich mogących sprawować opiekę. Przewidziane formy wsparcia to m.in.: Indywidualna diagnoza potrzeb i deficytów, Trening Kompetencji Życiowych, Indywidualne wsparcie psychologiczne – psycholog, Indywidualne wsparcie fizjoterapeuty, Muzykoterapia, Arteterapia, „Opaska życia”.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich kobiet i mężczyzn, z zachowaniem równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób niepełnosprawnych.

Proces rekrutacji prowadzony jest od dnia 1.08.2019 r. do 30.08.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami oraz regulamin dostępne są na stronie http://www.fundacjapan.pl/ oraz www.swidnik.pl, w biurze projektu tj. Lublin ul. Turystyczna 44, oraz w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 21-047 Świdnik.

Zgłoszenia składać można w biurze projektu oraz w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku. Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu.

 

Najczęściej czytane