• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
poniedziałek, 17 grudzień 2018 15:47

Obwieszczenie

Napisał 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2-5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 28.11.2018 r. – 28.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,  21-040 Świdnik, pokój nr 312 w godz. 8.00-15.00.

Zgodnie z art. 39 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszyscy zainteresowani, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu Planu i Prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi lub wnioski mogą być wnoszone

  • w formie pisemnej na adres Urzędu: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,  21-040 Świdnik,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: bfe@e-swidnik.pl
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, pok. 311

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Świdnik.

Celem tworzonego Planu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Miejski plan adaptacji (MPA), jak każdy dokument strategiczny, definiować będzie wizję, priorytety i cele szczegółowe oraz wskazywać będzie działania priorytetowe. MPA zostanie opracowany z uwzględnieniem specyficznych, lokalnych uwarunkowań geograficznych, społecznych i gospodarczych.

„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik” realizowany jest w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 

 

Najczęściej czytane