• Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Schronisko w Krzesimowie
środa, 31 styczeń 2018 15:11

Rekrutacyjna ściągawka

Napisał 

W marcu rusza rekrutacja do świdnickich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  i pierwszych klas szkół podstawowych. Prezentujemy zasady naboru do miejskich placówek.

Przedszkola i oddziały przedszkolne:

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów stosuje się następujące kryteria ustawowe:

    a) wielodzietność rodziny kandydata;

    b) niepełnosprawność kandydata;  

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddziały przedszkolne  nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria określone przez organ prowadzący -  Radę Miasta Świdnik:

1) Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

- przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  – 6 punktów,

- przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;

2) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców/opiekunów  prawnych dziecka, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika  – 6 punktów

3) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;

4) Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.

5) Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru – 2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych  kryteriów są oświadczenia rodziców składane na piśmie.

  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik.

Postępowanie rekrutacyjne / Postępowanie uzupełniające

od 01.03.2018 do 20.03.2018 / od 13.08.2018 do 16.08.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.03.2018 do  29.03.2018 / od 17.08.2018 do 28.08.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.04.2018 / 23.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 09.04.2018 do 13.04.2018 / od 23.08.2018 do 24.08.2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18.04.2018 / 25.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zmn.) w art. 137 ust. 1 (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

 Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej:

 • Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej   szkoły. Uczniowie mieszkający w obwodzie są przyjmowani do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole pozostaną jeszcze wolne miejsca, po przyjęciu dzieci z obwodu. 
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, który składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 • Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech publicznych szkół.
 • W przypadku większej liczby kandydatów bierze się pod uwagę kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe, określone w Uchwale Rady Miasta Świdnik podjętej na sesji w dniu 30.03.2017r.
 • Uchwała Rady Miasta określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia niżej wymienionych kryteriów:

 Kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

1)      realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata w   szkole, do której składa wniosek.-6 punktów;

2)      uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 5 punktów;

3)      szkoła została wskazana na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata, jako najbardziej preferowana - 4 punkty;

4)      zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych- 3 punkty

5)      położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkiwania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty.

6)      wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;

7)      niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata) – 2 punkty;

8)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania powyższych kryteriów

1)   oświadczenia składane na piśmie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

2)   kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, poz. 1948)

3)   kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575,1583,1860)

 

Rekrutacja do oddziału sportowego w klasie IV szkoły podstawowej (art.137 ustawy Prawo oświatowe)

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, a na drugim etapie – kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej (art.139 ustawy Prawo oświatowe)

1.Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

4.  W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. 

 

Szczegóły poniżej

Najczęściej czytane