• Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Repertuar
poniedziałek, 27 maj 2019 08:03
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688)do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania…
piątek, 17 maj 2019 14:46
BURMISTRZ  MIASTA  ŚWIDNIK ogłasza  konkursy  na  kandydatów na  stanowisko dyrektora: Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner  w Świdniku przy ul Hallera 11; Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Świdniku  przy ul. Hotelowej 7; Zespołu Przedszkoli nr 2 z siedzibą w Świdniku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego…
czwartek, 16 maj 2019 14:07
Informacja o wyborach ławników do Sądu Okręgowego i  Rejonowego w Lublinie W 2019 roku kończy się kolejna kadencja ławników pełniących swoją funkcję  w sądach powszechnych. Rada Miasta Świdnik wybiera 10 ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2020-2023 w tym: 3 osoby - do Sądu Okręgowego…
środa, 15 maj 2019 15:36
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:…
poniedziałek, 01 kwiecień 2019 14:22
Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej, położone między lotniskiem, obwodnicą Lublina, torami przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mełgiewską w Świdniku (obręb geodezyjny nr 3) zostały objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik zatwierdzonym uchwałą Nr V/45/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2015…
wtorek, 19 marzec 2019 15:09
Wykaz stypendiów Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznanych w 2019 r. (za osiągnięcia w roku 2018).
wtorek, 19 marzec 2019 15:01
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zmianami) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
piątek, 15 marzec 2019 10:10
1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i…
wtorek, 19 luty 2019 15:54
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
poniedziałek, 18 luty 2019 11:30
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 lub przesłać pocztą albo przesyłką…
Strona 1 z 24

Najczęściej czytane