• rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11:24
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.  
piątek, 30 sierpień 2019 08:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
wtorek, 20 sierpień 2019 14:36
 Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług,…
czwartek, 01 sierpień 2019 11:14
Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt partnerski z Fundacją PAN pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA SENIORÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Os priorytetowa: 11. Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,…
środa, 17 lipiec 2019 10:30
Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zmianami), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert…
środa, 10 lipiec 2019 11:01
Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania wniosku pn. „Świdnik - miastem zrównoważonego rozwoju” Gmina Miejska Świdnik rozpoczęła prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Świdnik, znajduje…
czwartek, 04 lipiec 2019 13:01
Zapraszamy na dyżur konsultanta  w ramach  Mobilnego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w dniu 12 lipca (piątek) w godz. 10.30 – 14.30 Urząd Miasta Świdnik,  ul. Stanisława Wyspiańskiego 27  – pok. nr 11 (na parterze) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego realizuje…
środa, 26 czerwiec 2019 12:54
W załączniku publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik”.
poniedziałek, 27 maj 2019 08:03
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688)do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania…
piątek, 17 maj 2019 14:46
BURMISTRZ  MIASTA  ŚWIDNIK ogłasza  konkursy  na  kandydatów na  stanowisko dyrektora: Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner  w Świdniku przy ul Hallera 11; Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Świdniku  przy ul. Hotelowej 7; Zespołu Przedszkoli nr 2 z siedzibą w Świdniku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego…
Strona 1 z 25

Najczęściej czytane