Dobre wieści na koniec roku - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 30 grudzień 2010 16:53

Dobre wieści na koniec roku

Napisał 

W dniu dzisiejszym 30.12.2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Lublin.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło uchwałę o podwyższeniu zakładowego kapitału spółki. Podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych poprzez niepubliczną emisję 50.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł każda, serii S.

Wszystkie akcje serii S zostaną zaoferowane Gminie Miasto Lublin. Dzięki temu konsekwentnie realizowana jest strategia zwiększania zaangażowania podmiotów publicznych w kapitale zakładowym spółki PLL.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla wykonawców robót budowlanych na lotnisku. Spółka bowiem niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie rozbudowy lotnika użytku publicznego rozpoczęła proces budowlany. Do jego niezakłóconego prowadzenia koniecznym jest zabezpieczenie źródła finansowania należności dla wykonawców.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 129.238.500,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.292.385 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 100 złotych każda.

Źródło: Port Lotniczy Lublin