Nowoczesny system informatyczny w Pzl-Świdnik - Świdnik - wysokich lotów

sobota, 23 czerwiec 2012 10:46

Nowoczesny system informatyczny w Pzl-Świdnik

Napisał 

W PZL-Świdnik S.A., spółce z grupy AgustaWestland, od stycznia 2012 r. wprowadzany jest nowoczesny system informatyczny SAP (Systems, Applications and Products).

Nowy system w pełni integruje działalność PZL-Świdnik z zakładami AgustaWestland we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA, co pomaga w osiąganiu większej efektywności pracy, generowaniu oszczędności, jak również skuteczniejszym planowaniu i podejmowaniu decyzji biznesowych.

System SAP wspomaga zarządzanie fi rmą lub grupą współpracujących przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych i umożliwienie wykonywania operacji na nich. W PZL-Świdnik wdrażane są moduły dotyczące takich obszarów funkcjonowania fi rmy jak: magazynowanie i zarządzanie zapasami, śledzenie realizacji dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, księgowość, fi nanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Skuteczne wdrożenie systemu SAP wymaga dokładnego poznania procesów zachodzących w PZL-Świdnik, specyfi ki realizacji poszczególnych zadań oraz identyfi kacji różnic w stosunku do modelu funkcjonowania AgustaWestland. Zebrane informacje pozwolą dostosować infrastrukturę SAP do potrzeb zakładów w Świdniku. Tak stworzone rozwiązanie, przed ostatecznym wprowadzeniem, zostanie poddane wielowymiarowym testom mającym na celu m.in. sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania oraz weryfi kację jego zgodności z wymaganiami i procesami zachodzącymi w PZL-Świdnik. Dodatkowo opracowana zostanie strategia migracji danych ze starego do nowego systemu.

Projektowanie i wdrażanie nowego systemu wymaga realizacji szeregu zaplanowanych działań, umożliwiających zrozumienie struktury organizacyjnej pod kątem realizowanych procesów i ról pełnionych przez poszczególnych pracowników, jak również zdefi niowanie luk organizacyjnych i wreszcie wprowadzenie zmian pozwalających na ich eliminację. Ważną rolę pełnią również działania komunikacyjne i szkoleniowe, których celem jest przeprowadzenie wszystkich pracowników PZL-Świdnik przez zmianę – od zbudowania świadomości, zrozumienia i akceptacji, aż po pełne zaangażowanie w pracę dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego działania. Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu SAP wyróżnić można: lepszy dostęp do informacji dot. pozostałych zakładów należących do AgustaWestland, wyższy stopień integracji (np. podgląd stanu zapasów na innych zakładach), skuteczniejsza kontrola nad procesami planowania, przepływu materiałów i produkcji, aktualność baz danych, bardziej efektywne zarządzanie strukturami wyrobów, a także lepsza kontrola/analiza produkcji, kosztów oraz rentowności.

- Jest to największy projekt informatyczny, jaki do tej pory był wdrażany w naszej fi rmie – mówi Grażyna Wilk z Zespołu Zarządzania Projektem. W realizację projektu zaangażowanych jest prawie 200 osób z PZL-Świdnik i AgustaWestland, wśród nich również najwyższa kadra zarządzająca i kierownicza. Ze względu na szeroki zasięg projektu i wprowadzanych zmian, po stronie biznesowej wydzielono 10 obszarów. Do każdego z nich przypisano pracowników biznesowych oraz z działu informatycznego PZL-Świdnik i AgustaWestland, jak również konsultantów zewnętrznych z fi rm wspierających proces wdrożenia SAP.”

PZL-Świdnik jest kolejnym zakładem AgustaWestland (po tych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA), w którym wprowadzany jest system SAP. Planowane rozpoczęcie funkcjonowania systemu to 1 października 2012 r. Wtedy też około 700, wcześniej przeszkolonych osób, rozpocznie pracę w nowym systemie.