• Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • rodzinka
 • Repertuar
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie

Inwestycje

Fundusze strukturalne

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 23 082 914 PLN

  Koszt kwalifikowany – 18 442 527 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 997 694 PLN

 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 12 055 589 PLN

  Koszt kwalifikowany – 3 643 511 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 732 633 PLN

 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

  Oś priorytetowa V – Transport.

  Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.

  Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN

  Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN (44,11%)

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

  Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł

  Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł

 • Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

  Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł

  Wielkość przyznanej z EFRR dotacji - 1 437 621,79 zł

 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

  Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r. Budżet:

  Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł

  Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł

  Wielkość przyznanej dotacji z EFRR - 75 % – 3 012 761,25 zł

   

 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł

Wielkość przyznanej dotacji: EFRR - 75 % – 1 700 793,29 zł

Budżet państwa – 10 % - 226 772,02 zł

 

 • Przebudowa boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku" w ramach projektu Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 739 762 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację poniższych elementów inwestycji:

-        Wyposażenie boiska głównego do piłki nożnej

-        Wyposażenie boiska treningowego do piłki nożnej

-        Podbudowa boiska głównego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia części boiska głównego

-        Remont starej płyty boiska

-        Podbudowa boiska treningowego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia boiska treningowego do piłki nożnej

-        Drenaż boiska treningowego

-        System zagospodarowania wód deszczowych

Najczęściej czytane