• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Zdrowy Świdnik
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Repertuar

Świdnickie Forum Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku pragnie zaprosić na IV spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców, które odbędzie się w siedzibie tut. Urzędu, Aleja Lotników Polskich 1, w dniu 3 czerwca 2014r. o godzinie 13.30 w sali numer 10 na II piętrze.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z informacją na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia, jak również z nowymi formami wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo zostaną poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 maja 2014r. PUP w Świdniku ponownie ogłosił nabór do projektu systemowego „Twój cel – nasze wsparcie – wspólny sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3.

Porządek spotkania:

 1. Wystąpienie Pana Włodzimierza Radka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
 2. Przedstawienie informacji na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia
 3. Przedstawienie informacji dotyczących nowych form wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 4. Przedstawienie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie spotkania

 

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA
ŚWIDNICKIEGO FORUM PRACODAWCÓW

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Świdnickie Forum Pracodawców zrzesza podmioty działające na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 2. Inicjatorem i organizatorem Świdnickiego Forum Pracodawców jest Dyrektor PUP w Świdniku.

 

 II. MISJA I CELE

 

 1. Misją Świdnickiego Forum Pracodawców jest kreowanie efektywnej polityki lokalnego rynku pracy.
 2. Celem działania Świdnickiego Forum Pracodawców jest:
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami wchodzącymi w skład Świdnickiego Forum Pracodawców, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
 • wspólne rozwiązywanie problemów podmiotów korzystających z usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez PUP w Świdniku, tj. pracodawców i ich pracowników oraz osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku.

 

 III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. Podstawą przyjęcia do Świdnickiego Forum Pracodawców jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, a następnie pozytywne jej zweryfikowanie przez Dyrektora PUP w Świdniku.

2. Dyrektor może nie przyjąć do Świdnickiego Forum Pracodawców pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia uczestnictwa został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

3. Świdnickie Forum Pracodawców działa w oparciu o następujące zasady:

-        Zasada dobrowolności;

-        Zasada równości;

-        Zasada bezpłatności;

-        Zasada wyczerpującego udzielania informacji;

-        Zasada szybkości i prostoty działania;

-        Zasada dzielenia się doświadczeniem;

-        Zasada promocji.

 

 IV.          CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 Członkowie Świdnickiego Forum Pracodawców mają prawo do:

1) udziału w wydarzeniach organizowanych przez PUP w Świdniku umożliwiających bezpłatną promocję firmy;

2) pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

3) pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku, w tym skierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy;

4) pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielenie indywidualnych porad zawodowych;

5) pomocy w organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, które pracodawca zamierza zatrudnić oraz pracowników powyżej 45 roku życia zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku pracy;

6) dostępu do informacji dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku;

7) informacji o lokalnym rynku pracy, poziomie i strukturze bezrobocia;

8) informacji na temat świadczonych usług rynku pracy, tj.: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń;

9) informacji na temat świadczonych instrumentów rynku pracy, tj. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowań do podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prac społecznie użytecznych.

W celu efektywnej współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wytyczania kierunków i programów działania, członkowie deklarują udział w spotkaniach. 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


4. SPOTKANIE

3 czerwca odbyło się 4. spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z informacją na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia, jak również z nowymi formami wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.

 

2. SPOTKANIE

W dniu 27.05.2013 r. w Powiatowym Urzędzie pracy w Świdniku odbyło się drugie robocze spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją na temat podziału środków z rezerwy Ministra Pracy na poszczególne formy wsparcia, jak również z możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie organizacji i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, finansów mikroprzedsiębiorstwa, działalności na rynkach zagranicznych, innowacyjności – podniesienia konkurencyjności w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS – Poddziałanie 8.1.1 POKL. Dodatkowo pracodawcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.
Uczestnicy uzyskali również informacje dotyczące realizacji projektów:
1.„Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 7.2.1 POKL oraz,
2. „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL

 

1. SPOTKANIE

W dniu 25.02.2013 r. w Powiatowym Urzędzie pracy w Świdniku odbyło się pierwsze robocze spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami, jakie oferuje pracodawcom Urząd Pracy, jak również z podziałem środków na FP i EFS w PUP w Świdniku z uwzględnieniem poszczególnych form wsparcia. Dodatkowo pracodawcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.