Budżet dla Świdnika - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 01 luty 2009 14:00

Budżet dla Świdnika

Napisał 

Na sesji Rady Miasta, 22 stycznia, radni uchwalili gminny budżet na rok bieżący. Po stronie dochodów zaplanowano 78, 3 mln zł, zaś prognozowane wydatki zmykają się kwotą 98, 4 mln zł. Deficyt pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W tym roku otrzymaliśmy mniejszą subwencję ogólną z budżetu państwa i lukę tę musimy sfinansować własnymi środkami - mówi Janusz Dumin, skarbnik miasta. - Założyliśmy dużo wyższe, niż w 2008 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, choć może to być źródło zagrożenia dla strony dochodowej budżetu, jeżeli nasz największy podatnik nie wywiąże się ze swych zobowiązań. W dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowaliśmy kwotę na porównywalnym poziomie jak w roku ubiegłym. W tym przypadku również mamy obawy, wiążące się z kryzysem i tegorocznymi zmianami stawek podatków dochodowych.
Po stronie wydatków planujemy wzrost we wszystkich działach i to w stopniu znaczącym. Wydatki majątkowe, czyli głównie inwestycyjne stanowią 32% całości wydatków i potrzeba na nie ponad 31 mln zł ( w ubr. było to 25,5% i 19 mln zł, przyp. red.). Zapisane w bieżącym budżecie wieloletnie zadania inwestycyjne, generują wydatki na rok 2010 na kwotę ponad 30 mln zł. Kolejny rok rosną wydatki na utrzymanie dróg, prawie o 20% w stosunku do roku ubiegłego. Więcej pieniędzy w 2009 roku, o prawie 1 mln zł, przeznaczyliśmy dla przedszkoli i zakładów budżetowych, a o 0,6 mln zł więcej dla instytucji kultury. Rosną dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań pożytku publicznego, dotyczące, między innymi działalności stowarzyszeń zajmujących się sportem, kulturą, opieką społeczną. Wyniosą one 665 tys. zł. Dodam jeszcze, że w tym roku i w następnym nie przewidujemy zaciągania długu. Powinniśmy sobie poradzić nawet w sytuacji, gdyby nie udało się osiągnąć niektórych zaplanowanych dochodów.
dan