• Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Zdrowy Świdnik
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • SH

Partycypacja Społeczna

niedziela, 07 grudzień 2014 09:37

Urzędnicy czekają na uwagi

W piątek, 28 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik. To już końcowy etap prac planistycznych. Wcześniej Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów, które uwzględniono na wyłożonych pięciu planach, opracowanych przez pracownię projektową. Są to: Obszar Lotnisko, Miasto I (ograniczony od północy granicą obowiązującego planu miasta oraz ulicą Mełgiewską, od zachodu – projektowaną drogą krajową i od wschodu – ulicą Nadleśną), Miasto II (odcinek ulicy Gospodarczej i teren położony po obu jej stronach), Miasto III (położony między ulicą Wyszyńskiego i Sosnową) oraz Obszar Przemysłowo-Składowy (wschodnia część miasta).

Pierwszym etapem prac było składanie wniosków o zmiany planu i zmianę przeznaczenia gruntów, przez właścicieli nieruchomości. Po tym jak pracownia projektowa uwzględniła zmiany, plan został przedstawiony instytucjom uzgadniającym i opiniującym, następnie Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM. Projekt zmian jest gotowy do publicznego wglądu i publicznej dyskusji. Kolejnym krokiem będzie składanie uwag. Właściciele gruntów mają jeszcze do tego prawo, o ile są niezadowoleni z jakiegoś rozwiązania.

Na piątkowe spotkanie przybyło około 30 osób. Pytały najczęściej urzędników o układ drogowy i dostępność komunikacyjną. Zastrzeżenia dotyczyły główne przebiegu wytyczonych dróg, które nierzadko przebiegają przez ich działki.

- Najwięcej kontrowersji wzbudzał plan przemysłowo-składowy - mówi Jerzy Lichota z Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. – Mieszkańcy mogą składać uwagi odnośnie tego planu do 17 grudnia, a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 3 obszarach (Miasto I, Miasto II, Miasto III), do 24 grudnia. Prace projektowe prowadzone w UM są nadal intensywne.

- Skupiamy się na terenach około lotniskowych. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia projektu o nazwie „Promocja strefy aktywności gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku”. Dotyczy on terenu o powierzchni ponad 100 ha. Obecnie tworzymy strategię rozwoju obszarów inwestycyjnych, następne działania to typowa promocja wraz z analizą potencjalnych inwestorów zagranicznych i krajowych. Po tym badaniu obierzemy kierunek, w którym powinniśmy iść dalej. Może to będzie strefa produkcyjna, magazynowa, branży wysokich technologii IT czy branży lotniczej. Sondujemy czy właściciele działek są zainteresowani sprzedażą swoich terenów – powiedział Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora UM, odpowiedzialny za marketing gospodarczy i rozwój miasta.


wtorek, 25 listopada 2014 09:24

Planowanie strategiczne w urzędzie

20 listopada w urzędzie miasta odbyła się II Sesja Planowania Strategicznego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele szkół oraz pracownicy urzędu. Dyskusje dotyczyły planu strategicznego na lata 2015-2025.

- Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim propozycje, sugestie uczestników pierwszego spotkania i na tej podstawie określiliśmy trzy obszary strategiczne dla miasta : społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura i środowisko. W każdym z obszarów wyznaczone zostały cele strategiczne, operacyjne, działania i konkretne zadania do realizacji - mówi Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora, odpowiedzialny za marketing gospodarczy i rozwój miasta. - Pomimo dotychczasowego, intensywnego rozwoju w mieście jest jeszcze wiele do zrobienia. Dokument podsumowujący dialog społeczny jakim będzie nowa Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025 będzie wyznaczał kierunki rozwoju oraz pomagał w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych inwestycji np. rewitalizacja byłych budynków AVII, budowa nowych ulic w Świdniku, ale również realizacji tzw. projektów miękkich w oświacie czy sferze społecznej.


niedziela, 12 październik 2014 09:24

Z myślą o przyszłości

2 października, w Urzędzie Miasta odbyła się Sesja Planowania Strategicznego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach prowadzonych prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025. Zaproszenia otrzymali przedstawiciele różnych grup społecznych, których wiedza, doświadczenie i znajomość problemów miasta, mogą gwarantować osiągnięcie głównego celu jakim jest wyznaczenie możliwie najlepszej drogi rozwoju gminu na najbliższe 10 lat.

Obecni byli radni miejscy, szefowie gminnych i miejskich jednostek i instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz seniorów. Łącznie w sesji wzięło udział 57 osób.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak wysokiej frekwencji, co świadczy przede wszystkim o tym, że problemy i los naszego miasta nie jest obojętny jego mieszkańcom - mówi Bartłomiej Pejo, z Biura Obsługi Inwestora UM.

Strategia Rozwoju Gminy powinna zawierać podstawowe wskazówki dla włodarzy miasta, dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów gminy, wyboru kierunku rozwoju oraz odpowiedniego przygotowania do wykorzystania środków unijnych, na następne lata programowania.

- Będzie to pewnego rodzaju wizytówka miasta, przedstawiana w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi - wyjaśnia burmistrz Waldemar Jakson. - Strategia wyznaczy preferowane kierunki rozwoju, ale przedstawiane głównie przez mieszkańców miasta. Jesteśmy otwarci na tego typu konsultacje społeczne, stąd inicjatywa spotkania z szeroką grupą mieszkańców i wspólne obrady nad jego przyszłością.

Uczestnicy sesji zostali podzieleni na 3 grupy panelowe. Chcąc uniknąć stronniczości, na przykład zawodowej, podział zależny był od miesiąca urodzenia gości.

Praca w grupach miała na celu przeprowadzenie analizy SWOT dla gminy Świdnik. Stąd badania mocnych i słabych jej stron, szans i zagrożeń, a na samym końcu ustalenie definicji misji dla Świdnika. Jako mocna strona, najczęściej wymieniana była obecność portu lotniczego na terenie miasta, zaś do słabości przypisywany był, przede wszystkim brak nowych miejsc pracy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że szansą dla gminy będzie odpowiednie wykorzystanie środków unijnych oraz przygotowanie infrastruktury pod inwestycje, wraz z ich stosowną promocją. Wśród zagrożeń wymieniano głównie problem bezrobocia, co według niektórych może się pogłębiać. W Świdniku istnieje tylko jeden duży zakład pracy, jakim jest WSK PZL Świdnik, dlatego uczestnicy paneli dyskusyjnych twierdzili, że główną misją gminy powinien być "dobry klimat" dla nowych inwestycji, z wykorzystaniem obecnego portu lotniczego, a co za tym idzie stały i dynamiczny rozwój miasta.

Przedstawiciele firmy consultingowej byli zadowoleni z wysokiego poziomu dyskusji i aktywności uczestników. Wnioski z pracy każdej z grup zostały zapisane i będą analizowane, w najbliższym czasie, przez przedstawicieli firmy zewnętrznej. Za kilka tygodni odbędzie się kolejne spotkanie robocze, już w mniejszym gronie. Zaproszeni zostaną przedstawiciele grup panelowych, którzy zgłosili chęć dalszego zaangażowania się w prace nad strategią rozwoju.

Organizatorzy nie tylko wsłuchiwali się w głosy mieszkańców, podsumowywali debaty, ale również brali czynny udział w dyskusjach, starając się też uświadamiać pewnego rodzaju blokady na szczeblu samorządowym.

- Serdecznie zapraszam, zarówno uczestników czwartkowej debaty, jak i pozostałych mieszkańców do zgłaszania swoich sugestii i uwag dotyczących opracowywanego dokumentu - zachęca B. Pejo.


niedziela, 24 sierpień 2014 08:20

100 hektarów dla biznesu

W czerwcu władze Świdnika zdecydowały się na utworzenie stanowiska ds. marketingu gospodarczego i rozwoju miasta. Objął je Bartłomiej Pejo, z którym rozmawiamy o jego dotychczasowej pracy i planach na przyszłość:

- Głównym celem utworzenia stanowiska było przyśpieszenie procesu rozwoju gospodarczego miasta, poprzez zbliżenie środowisk biznesowych z administracją gminy i ułatwienie procesu inwestycyjnego. W konsekwencji doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, polepszenia warunków życia świdniczan. Moja praca w dużej mierze polegać ma na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

- Podobnymi sprawami zajmował się Pan już w przeszłości...

- Wcześniej zatrudniony byłem w ogólnopolskiej firmie logistycznej, będącej wówczas w fazie wczesnego rozwoju. Po kilku miesiącach zostałem oddelegowany do tworzenia struktur oddziałowych i kierowania największym oddziałem - stołecznym. Praca nie była schematyczna, postawiliśmy na innowacyjne rozwiązania. Kilka lat zajmowałem się rozwojem spółki w kraju i za granicą, koordynacją pracy oddziałów, nawiązywaniem kontaktów biznesowych z kluczowymi kontrahentami globalnymi. Wyznaczałem kierunki rozwoju firmy, które okazały się trafne, patrząc z perspektywy czasu na obecną pozycję rynkową spółki. Marketing i rozwój - te pojęcia nie są mi obce. Gmina jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwem. Choć specyficznym, jednak wymagającym analogicznych działań, zmierzających do intensywnego rozwoju, osiągania zadowalających wyników finansowych i spełniania oczekiwań mieszkańców.

- Udało się już pozyskać pierwszych inwestorów?

- Kompleksowy proces pozyskiwania inwestorów jest zazwyczaj długofalowy. Na przykład specjalne strefy ekonomiczne często latami zdobywają inwestorów. W tej chwili jesteśmy na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod inwestycje. Tworzymy tak zwaną strefę inwestycyjną o powierzchni przekraczającej 100 hektarów. Teren będzie wyjątkowo atrakcyjny, chociażby ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego, węzłów komunikacyjnych drogi S17, czy też możliwości skorzystania ze specjalnych ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności i stworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy. Na etapie planowania przestrzennego braliśmy pod uwagę różnorodność branżową potencjalnych inwestorów. Tereny będą miały uniwersalne przeznaczenie – głównie usługi i produkcja, lecz preferować będziemy branże wysokich technologii, lotnicze, IT – wykorzystując jednocześnie potencjał wyższego, technicznego wykształcenia mieszkańców Świdnika. Rozpoczęliśmy realizację pierwszych etapów projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku”, na który środki pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wracając do pytania, pomimo trwających procesów administracyjnych prowadzę równolegle rozmowy z kilkoma inwestorami europejskimi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności na terenie naszej gminy. Mam ogromną nadzieję na rozpoczęcie współpracy w najbliższych miesiącach.

W Świdniku dostępne są również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, znajdujące się poza strefą okołolotniskową. W tej sprawie też prowadzę wstępne rozmowy z przedsiębiorcami. Sprawdzamy czy plan zagospodarowania przestrzennego oraz warunki infrastrukturalne są dla nich odpowiednie.

- Jakie podejmowane są działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców?

- Nie możemy zapomnieć również o lokalnym biznesie, funkcjonującym na terenie gminy i od wielu lat dającym mieszkańcom pracę. Podkreślałem już wielokrotnie, również na łamach Głosu Świdnika, o możliwości konsultacji gospodarczych, zgłaszania problemów związanych z działalnością gospodarczą w naszej gminie. Zapraszam przedsiębiorców do kontaktu w sprawach, których szybkie rozwiązanie może pomóc w funkcjonowaniu ich biznesu. Przykładowy problem, który został rozwiązany, a zgłoszony przez lokalnych przedsiębiorców, to brak wolnych miejsc parkingowych przed lokalami handlowymi, pomimo zakazu postoju dłuższego niż 20 minut. Gros klientów przyjeżdża do sklepów samochodami i okazuje się, że napotykają na podstawowy problem - nie mają gdzie zaparkować auta. Ostatecznie decydują się na wyjazd do większych, lubelskich sklepów z dużą ilością miejsc parkingowych. Tego typu sytuacji chcemy unikać. Obecnie Straż Miejska przeprowadza wzmożoną kontrolę czasu postoju w wyznaczonych miejscach. Po przerwie wakacyjnej planujemy kolejne spotkanie ze świdnickimi przedsiębiorcami. Pierwsze najprawdopodobniej odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Zaproszenie opublikowane zostanie na łamach Głosu Świdnika. Jednakże już teraz gorąco zachęcam do kontaktu i zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu drogą mailową lub telefoniczną: biznes@ e-swidnik.pl, tel. 81 751 76 45 .

- Informacje potrzebne przedsiębiorcom, ale także osobom szukającym pracy można znaleźć w miejskim portalu internetowym.

- Mieszkańców Świdnika zapraszam do odwiedzin zakładki Strefa Biznesu miejskiego portalu internetowego Świdnik Wysokich Lotów www.swidnik.pl. Zamieszczam tam bieżące informacje gospodarcze dla przedsiębiorców, ale również zaproszenia do udziału w projektach dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. Dzięki nim otrzymać można wsparcie finansowe rzędu 30 tys zł. W Strefie Biznesu znajduje się również baza świdnickich firm. Jest to katalog wizytówek firm, które bezpłatnie mogą zarejestrować się w systemie, a potencjalni klienci poszukujący produktów, czy usług w Świdniku, łatwo odnajdą informacje o profilu działalności danego podmiotu wraz z prezentacją graficzną. Dla przedsiębiorców jest to wyjątkowo atrakcyjna oferta. Świadczy o tym, przede wszystkim, duża ilość unikalnych odwiedzin portalu oraz całkowicie bezpłatna prezentacja wizytówki. W miejskich portalach za tego typu informację, pobierane są zazwyczaj opłaty rzędu kilkuset złotych rocznie. Świdniccy przedsiębiorcy, po zalogowaniu się do systemu, mogą reklamować się zupełnie za darmo.

Internautów zapraszamy także do odwiedzin miejskiego profilu zakupowego na facebooku, gdzie znajdują się bieżące informacje dotyczące promocji i ofert specjalnych świdnickich przedsiębiorstw. Fanpage „Mieszkam w Świdniku, kupuję w Świdniku” zyskuje coraz więcej like- ’ów, czyli tak zwanych „polubień”. Zachęcamy mieszkańców do propagowania idei lokalnego handlu i usług w postaci „polubień” i udostępniania wśród znajomych tego profilu.

- Wcześniej wspominał Pan o inicjatywie powstania rady ds. przedsiębiorczości. Proszę przypomnieć założenia funkcjonowania rady.

- Rada ds. przedsiębiorczości będzie ciałem doradczym dla Burmistrza Miasta w zakresie gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. Będziemy jej przedstawiać do opiniowania ważniejsze dokumenty, na przykład budżet gminy na kolejne lata, a także strategię rozwoju. Do tego ciała wyłonione zostaną osoby z różnych branż świdnickiego biznesu. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, uzmysłowienie przedsiębiorcom konieczności współpracy i możliwie maksymalne zniesienie wewnętrznej konkurencji, a wręcz skłonienie do bliższej współpracy. Późniejsze działania rady zależeć będą od aktywności jej członków. Osobiście widzę nieograniczone możliwości aktywności, chociażby w kierunku tworzenia klastrów branżowych czy stowarzyszeń. W skład rady wejdzie 10 - 20 osób. Spotkania odbywać się będą cyklicznie. Raz jeszcze zapraszam świdnickich przedsiębiorców do kontaktu mailowego lub telefonicznego, w celu zgłoszenia chęci udziału w najbliższych spotkaniach dotyczących przedsiębiorczości.

- Czy angażuje się Pan również w inne projekty?

- Tak, przykładem jest koordynacja prac związanych z projektem Systemu Zarządzania Partycypacyjnego, który realizujemy z pomocą Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina. Mam nadzieję, że konsultacje społeczne, a przez to możliwość współdecydowania mieszkańców o zarządzaniu miastem będzie realnym efektem naszej pracy nad tym projektem. Rozpoczęliśmy również zespołową pracę nad ważnym dokumentem dla miasta, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025. Dokument ten będzie wyznaczał kierunki rozwoju na kolejne lata.

 


czwartek, 26 czerwiec 2014 15:22

Przedsiębiorcy u burmistrza

25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie świdnickich przedsiębiorców z burmistrzem Waldemarem Jaksonem. Poinformował on o zamiarze stworzenia Rady do Spraw Przedsiębiorczości, która ma stanowić forum wymiany poglądów i pełnić rolę ciała koordynującego współpracę władz miasta ze środowiskiem biznesu.

Rada będzie między innymi, opiniowała najważniejsze dokumenty legislacyjne powstające na szczeblu gminy, budżet oraz plany inwestycyjne. Sekretarz miasta, Artur Soboń poinformował również o powołaniu w urzędzie komórki marketingu gospodarczego i rozwoju miasta. Sprawami tymi będzie się zajmował Barłomiej Pejo. Artur Soboń zapowiedział również zaproszenie do pracy w Radzie ds. Przedsiębiorczości przedstawicieli największych firm Świdnika, między innymi PZL-Świdnik i Parku Przemysłowego.


niedziela, 22 czerwiec 2014 10:00

Uwaga przedsiębiorcy

 Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców na otwarte spotkanie z udziałem władz miasta i lokalnego biznesu.

- Chcielibyśmy, aby podczas tego spotkania zadeklarowali się wszyscy Ci przedsiębiorcy, którzy gotowi będą wejść do Rady ds. przedsiębiorczości, które będzie stanowić ciało doradcze dla Burmistrza Świdnika - mówi Artur Soboń, sekretarz miasta. - Kolejne spotkania odbywałyby się w tym gronie. Stworzy to możliwość stałych konsultacji naszych projektów ze środowiskiem biznesu oraz miejsce do wyrażania oczekiwań przedsiębiorców wobec miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 25 czerwca, o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik.


niedziela, 08 grudzień 2013 10:05

Debata o budżecie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza na spotkanie we wtorek, 10 grudnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta, poświęcone budżetowi gminy na 2014 rok.

Informację z pierwszej ręki, na co będą wydawane pieniądze w przyszłym roku, jakie inwestycje miasto zamierza zrealizować przekażą władze miasta oraz pracownicy urzędu.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu PAS realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich, w partnerstwie z Urzędem Miasta Świdnik.

 • dsc_0043
 • mural-2
 • mural-1
 • DSC_0603
 • DSC_0617
 • DSC_0560
 • mural-3
 • mural-4
 • DSC_0567
 • DSC_0579
 • DSC_0645