• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka

Odnawialne źródła energii

Świdnik przyjazny środowisku - edycja II

- budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)

Opis

W ramach projektu przewidziano do realizacji montaż 201 instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkańców na terenie Świdnika. Na podstawie zebranych od mieszkańców ankiet oraz wyników przeprowadzonych na tej podstawie wizji lokalnych gdzie sprawdzano techniczną możliwość montażu instalacji, zakwalifikowano do projektu: - 77 nieruchomości, gdzie zaprojektowano zestaw z 2 kolektorami i zbiornikiem o poj.200l - 109 z zestawem z 3 kolektorami i zbiornikiem o poj.300l - 13 z zestawem z 4 kolektorami i zbiornikiem o poj. 400l - 2 z zestawem z 5 kolektorami i zbiornikiem o poj. 500l. Panele słoneczne będą montowane na dachach i elewacjach. Zadaniem projektowanych instalacji solarnych jest wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, drewno, energia elektryczna) energią słoneczną.

Cele

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców osiągnięta dzięki częściowemu zastąpieniu energią słoneczną paliw kopalnych służących do podgrzewania wody użytkowej, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz wywrze pozytywny wpływ na środowisko naturalne regionu, a także zmniejszy koszty podgrzewania wody użytkowej. Działanie polegające na montażu instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwoli na osiągniecie głównego celu projektu jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii do ogrzewania c.w. powstałej ze źródeł niekonwencjonalnych. Zwiększenie zastosowania do produkcji energii technologii bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, co jest istotne ze względu na okresowe przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 na terenie Świdnika.

Celem projektu jest propagowanie idei pozyskiwania zielonej energii oraz kształtowanie społeczeństwa świadomego konieczności dbania o środowisko naturalne. Projekt wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych na których zostaną zainstalowane, a zaoszczędzone środki będą mogły posłużyć na rozwijanie pozostałych sfer życia mieszkańców np. związanych z edukacją lub kulturą. Podjęte działania przyczynią się - w łącznym bilansie - do wypełnienia zobowiązań zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, w którym został wyznaczony dla Polski cel dotyczący udziału OZE w produkcji energii ogółem - 15% do 2020 r.

Efekty

Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do środowiska oraz poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców poprzez pokrycie dużej części zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nastąpi dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Grupą docelową projektu będą bezpośredni użytkownicy projektu - mieszkańcy w domach których zostaną zainstalowane zestawy solarne, z efektów projektu będą korzystać również pozostali mieszkańcy Świdnika i regionu, którzy realnie odczują spadek emisji CO2. Liczba przewidzianych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych - 201 szt. Liczba zainstalowanych paneli słonecznych - 543 szt.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość całkowita projektu – 2 175 445,77 zł

Wydatki kwalifikowane – 1 875 977,47 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR – 1 594 580,84 zł

 


 Rozpoczynamy wizje lokalne!

Wybrany wykonawca wizji lokalnych i dokumentacji projektowej w ramach projektu Świdnik przyjazny środowisku - edycja II, będzie przeprowadzał wizje u mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące montażu solarów, pomp ciepła lub fotowoltaiki do dnia 19.05.2016r.

Dofinansowanie do solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła

Wkrótce przedstawimy Państwu harmonogram wizyt i dalsze informacje dotyczące prac.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Miejska Świdnik przystępuje do kolejnego konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych budowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta.

Świdnik będzie się ubiegać o dofinansowanie zakupu oraz montażu instalacji do produkcji:

  • energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
  • energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych lub pomp ciepła

Realizacja projektu będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Jego wysokość jest związana z rodzajem instalacji i nie przekracza 85 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunkiem udziału w projekcie był brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu śmieci itp.

Do końca lutego trwał nabór wniosków na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii. Chęć wzięcia udziału w projekcie zadeklarowało prawie 900 właścicieli domów na terenie naszego miasta.

Podobny projekt był już realizowany w ubiegłym roku, jednak wtedy dotyczył on jedynie instalacji solarnych.

- W 2015 roku zostało zainstalowanych 264 zestawów solarnych, a koszt wkładu własnego, nawet przy największych instalacjach nie przekroczył 2000 zł - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

- Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zainteresowanie, w tym roku zamierzamy realizować nie tylko projekty solarne, ale również te, dotyczące fotowoltaiki oraz pomp ciepła.

- O możliwości przystąpienia do projektu mieszkańcy byli informowani listownie. Zorganizowaliśmy również spotkanie informacyjne celem prezentacji możliwości technicznych, korzyści, ale i problemów związanych z nowymi instalacjami. Uczestniczyło w nim około 500 osób. Nie każdy budynek przystosowany jest do tego typu instalacji. Niektóre lokalizacje  wymagają większej ilości prac, a więc i dodatkowych nakładów finansowych, które nie są kwalifikowalne  – tłumaczy Bartłomiej Pejo, p.o. naczelnika wydziału rozwoju miasta.

W kwietniu zostanie wyłoniony wykonawca, który w tym samym miesiącu powinien zacząć przeprowadzać tzw. wizje lokalne. Dopiero po stwierdzeniu możliwości technicznych, właściciele będą zobowiązani do podpisania umowy z gminą i uiszczenia wstępnej wpłaty z przeznaczeniem na przygotowanie indywidualnych projektów.

- Ten etap planowany jest na przełomie kwietnia i maja. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i złożenie do oceny konkursowej kompleksowej dokumentacji projektu, co musi nastąpić do 14 czerwca 2016r. Po uzyskaniu dofinansowania realizacja rzeczowa instalacji planowana jest na lata 2017 i 2018.

Więcej informacji na temat projektu:

www.swidnik.pl/urzad-miasta/item/12537-świdnik-przyjazny-środowisku

PREZENTACJA 1
PREZENTACJA 2

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czy Gmina Miejska Świdnik będzie stroną umowy pomiędzy Zakładem Energetycznym a uczestnikiem projektu?

Gmina nie będzie stroną umowy z Zakładem Energetycznym. Konieczność zawarcia umowy/zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji pozostaje po stronie uczestnika projekt

2. Jakie dokumenty wymagane będą na etapie realizacji projektu?

- Deklaracja dotycząca udziału w projekcie
- Oświadczenie o działalności gospodarczej lub jej braku w obiekcie
- Umowa regulująca warunki udziału w projekcie
- Umowa użyczenia nieruchomości
- Inne dokumenty, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia projekt

3. Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie trwałości projektu, uczestnik projektu zobligowany będzie do zwrotu dofinansowania?

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez uczestnika projektu i jednoczesnym podpisaniu umowy użyczenia nieruchomości przez nowego właściciela, uczestnik projektu nie będzie zobligowany do zwrotu dofinansowania. W przypadku nie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przez nowego właściciela i koniecznością demontażu instalacji uczestnik projektu zobligowany będzie do zwrotu dofinansowania

4. Czy konstrukcje wsporcze związane z koniecznością montażu instalacji na gruncie, oraz związane z niekorzystnym położeniem budynku stanowić będą koszt kwalifikowany projektu?

Koszt wykonania konstrukcji nośnej na gruncie/budynku należy do uczestnika projektu. W przypadku montażu instalacji na gruncie/budynku niemieszkalnym - VAT wynosić będzie 23% - a nie 8% jak przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym.

5. Czy w przypadku niskiego zużycia energii elektrycznej w 2015 roku możliwy jest montaż instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej w 2015 roku zbliżone było do 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosić będzie 2 kW i będzie to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu.

6. Czy możliwe jest zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o wyższej mocy niż wskazane zużycie energii elektrycznej w 2015r. w przypadku gdy budynek nie był zamieszkiwany w roku 2015?

Instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tą instalację nie przekraczała całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy budynek nie były zamieszkiwany w 2015r. konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia. W/w przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

7. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym możliwa jest instalacja OZE gdy w nieruchomości zamontowane są oddzielne instalacje i liczniki do działalności gospodarczej?

W/w przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku zarejestrowania/prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym – uczestnik zobligowany będzie do przedłożenia stosownego oświadczenia, ponadto przeprowadzona zostanie wizja lokalna weryfikująca prawidłowość przedłożonych informacji

8. W przypadku budowy budynku mieszkalnego – do kiedy konieczne jest dokonanie odbioru budynku?

Odbiór budynku mieszkalnego należy uzyskać do końca 2016r

9. Jakie będą parametry techniczne instalacji OZE?

Parametry techniczne instalacji OZE zostaną określone na etapie wyboru wykonawcy i sprecyzowane zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

10. Kiedy konieczne będzie dokonanie wpłaty wkładu własnego?

Wpłata pierwszej zaliczki w wysokości ok. 100 zł - szacowanej wartości dokumentacji – należy dokonać po przeprowadzeniu wizji lokalnej tj. w maju 2016r. Pozostały wkład własny uczestnika projektu należy wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta Świdnik dotyczącej podpisania umowy na dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.swidnik.pl – planowany termin 2017 rok

11. Czy dokumentacja techniczna wykonywana będzie dla każdej instalacji oddzielnie?

Koszt wykonania dokumentacji pojedynczej instalacji wynosi 100 zł (brutto). Dokumentacja wykonywana będzie dla każdej instalacji osobno tj. w przypadku wnioskowania o jedną instalację – szacunkowy koszt wyniesie 100 zł, w przypadku wnioskowania o dwie instalację – szacunkowy koszt wyniesie 200 zł itd.

12. Czy w przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę Miejską Świdnik koszt wykonania dokumentacji technicznej jest zwracany?

W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnik na realizację projektu koszt przygotowania dokumentacji nie będzie podlegał zwrotowi.

13. Czy pompy ciepła/kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do ogrzewania budynku?

Pompy ciepła/ kolektory słoneczne instalowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do ogrzewania budynku. Pompy ciepła/kolektory słoneczne montowane są na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej

14. Kiedy rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu - montaż instalacji?

W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2017/2018

15. Kiedy przeprowadzane będą wizje lokalne?

Wizje lokalne przeprowadzone zostaną po wyborze wykonawcy. Planowany termin przeprowadzenia wizji - kwiecień/maj 2016r.


PLANOWANY HARMONOGRAM:

- od 21 stycznia 2016r. do 29 lutego 2016r. - nabór uczestników projektu - ankiety,

- IV 2016r. - wybór wykonawcy dokumentacji,

- IV/V 2016r. - wizje lokalne, podpisanie deklaracji i wykonanie dokumentacji indywidualnych dla lokalizacji,

- IV/V 2016r. - zawieranie umów z uczestnikami i wpłaty wstępne (po wizjach lokalnych) - 100 zł,

- VI 2016r. - złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę,

- do połowy 2017r. - ocena wniosku i przygotowanie dokumentów do podpisania umowy dofinansowania,

- Wyłonienie wykonawcy instalacji

- Wpłata wkładu własnego uczestnika

- 2017r. - 2018r. - realizacja rzeczowa projektu w przypadku uzyskania dofinansowania.


WNIOSKI DO POBRANIA:

DOKUMENTY DO POBRANIA: