• rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
poniedziałek, 22 kwiecień 2019 11:39

Świdnicki maraton życia

Na przełomie lutego i marca Klub HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik S.A. zapoczątkował świdnicki maraton dla życia. W zakładzie oraz 6 szkołach powiatu świd­nickiego odbyły się akcje oddawania krwi i rejestrowania potencjalnych dawców szpiku kostnego.

- Sygnałem do podjęcia działań była potrzeba wsparcia małego Jasia, który od kilku lat walczy z nowo­tworem. Zbiórki zorganizowaliśmy z myślą o nim i innych chorych dzieciach. Zgłosiło się ponad dwie­ście osób. Nie wszyscy mogli oddać krew z przyczyn formalnych, ale pozyskaliśmy jej ponad 70 litrów. Mamy nadzieję, że Jaś już niedłu­go będzie cieszył się dobrym zdro­wiem, czego jemu i jego rodzinie z całego serca życzymy – mówi An­drzej Słotwiński, prezes klubu.

Zarząd HDK-PCK składa serdeczne podziękowania dyrekcjom i gronu pedagogicznemu: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Ze­społu Szkół nr 1 ze Świdnika oraz Zespołów Szkół w Piaskach i Traw­nikach, za współpracę w zorgani­zowaniu akcji i promowanie hono­rowego krwiodawstwa. Szczególne słowa uznania kieruje do młodzieży tych placówek, za wyjątkowy dar jaki przekazała osobom, których ży­cie jest zagrożone.

- Mamy nadzieję, że ci młodzi ludzie na stałe wejdą do naszej krwiodaw­czej rodziny i przez długie lata będą służyć tym, którzy potrzebują po­mocy – dodaje A. Słotwiński.

aw

niedziela, 21 kwiecień 2019 10:04

Jajeczko w MCUS

Przed świętami, na tradycyjnym jajeczku spotkali się podopieczni Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Dołączyli do nich przedstawiciele władz miasta, świdnickiego oddziału PZERiI, Klubu Seniora „Spokojna Przystań” , Legionu Maryi, a także uczennice Szkoły Pod­stawowej z Krępca.

Spotkanie rozpoczęło się od wy­stępu dziewcząt. Zespół wokalny, prowadzony przez Marzenę Goc, zaprezentował takie utwory, jak: „Rozkołysz pieśnią świat”, „Do ży­cia mnie budzi muzyka”, „Alleluja” i „Hymn trzeciego tysiąclecia”.

Po muzycznym wstępie przyszedł czas na dzielenie się jajkiem-sym­bolem życia oraz życzenia, które jako pierwsza przekazała Beata Portka, kierownik MCUS: - Jeśli dzisiaj się radujemy, to dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. Życzę pięknych i pełnych pokoju ducha świąt Wielkiej Nocy. Niech będzie to czas refleksji i spotkań z bliskimi.

Włodzimierz Radek, przewodni­czący RM, wystąpił w imieniu bur­mistrza oraz miejskich radnych, życząc, aby zmartwychwstały Chry­stus przyniósł zgromadzonym dużo radości i zdrowia.

aw

 

niedziela, 21 kwiecień 2019 10:09

Świątecznie u emerytów

Świdnicki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bardzo dba o zachowanie świątecznych trady­cji. Zorganizował spotkanie, podczas którego nie zabrakło życzeń oraz dzielenia się jajkiem, a także rozmów o Wielkanocy.

- Niech święta wniosą do naszych serc wiosenną radość i świeżość, a także pogodę ducha, spokój, cie­pło i nadzieję. Nie żałujmy sobie dobrych słów i otwórzmy serca dla innych, by atmosfera Wielkiej Nocy trwała nie tylko w ten świąteczny czas – podkreślała Anna Stachy­ra, przewodnicząca świdnickiego związku.

Kilka słów do seniorów skierowali też zaproszeni goście.

– Znalazłem się w waszym gronie po raz pierw­szy, ale od razu poczułem domową, rodzinną atmosferę. Życzę wam, aby trwała przez cały czas i aby ra­dość, którą widzę na waszych twa­rzach, gościła na co dzień – mówił starosta Łukasz Reszka.

Życzenia od władz miasta przeka­zał wiceburmistrz Andrzej Radek: - Niech przyświeca wam nadzieja, która daje możliwość osiągania wszystkich celów, jakie sobie sta­wiacie. Wszystkiego dobrego i we­sołych świąt.

Radości i uśmiechu oraz pięknego przeżywania Wielkiej Nocy w gronie najbliższych życzyła zgromadzo­nym Beata Portka, kierownik Miej­skiego Centrum Usług Socjalnych.

Na świątecznym stole, przy którym zgromadziło się ponad 30 osób, nie zabrakło białego barszczu, fasze­rowanych jajek, pasztetów, sałatek i oczywiście drożdżowych bab. Smakołyki przygotowały członkinie PZERiI.

aw

sobota, 20 kwiecień 2019 09:43

Wesołych Świąt!

Drodzy mieszkańcy Świdnika!

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najlepsze życzenia.

W te dni wspominamy i czcimy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

który przyniósł nam Dobrą Nowinę o tym,

że dobro zwycięża zło, a życie śmierć.

Niech w ten świąteczny czas Wasze serca napełnią się

Bożymi łaskami, nadzieją i miłością.

Niech w Waszych domach

rozbrzmiewa radosne: “Alleluja!”

Waldemar Jakson, Burmistrz Świdnika

Włodzimierz Radek, Przewodniczący Rady Miasta Świdnik

środa, 17 kwiecień 2019 15:12

Prezent od serca

Z inicjatywy dwóch uczennic Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowano w placówce akcję charytatywną na rzecz „Naszego Domu” w Tuligłowach. W domu dziecka, prowadzonym przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, przebywa 48 wychowanków, w wieku od kilku miesięcy do 18. roku życia.

- Usłyszałyśmy o nich od naszego taty - wyjaśniają Wiktoria i Edyta Szutko z kl. 6e. - W szkole jest dużo uczniów i nauczycieli, więc pomy­ślałyśmy, że na pewno chętnie po­mogą. Tata zadzwonił do Tuligłów i zapytał, czego dom dziecka najbar­dziej potrzebuje.

Na apel dziewcząt odpowiedziało Szkolne Koło Wolontariatu, pro­wadzone przez Magdalenę Stel­mach-Kopeć. Do akcji włączył się również Samorząd Uczniowski, którego opiekunką jest Agnieszka Rakuzy-Wójcik. Dary, głównie arty­kuły spożywcze o długim terminie przydatności i słodycze, przynosili uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. W szkole zorganizowano również kiermasz ciast. Zebrano 1114,95 zł.

- Za te pieniądze, pan Ireneusz Szut­ko dokupił rzeczy, o które prosiła placówka w Tuligłowach, między innymi środki czystości, chemię, przybory szkolne. Serdecznie dzię­kujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla podopiecznych domu dziecka. Rodzice naszych uczniów dostarczyli nam też ubran­ka, zabawki, a nawet łóżeczka i wó­zek - mówi Magdalena Stelmach-Kopeć.

Dary, do których dołączono również wielkanocne kartki z życzeniami od klas z SP nr 5, dotarły do „Naszego Domu” w poniedziałek. Dostarczył je Ireneusz Szutko. Na pewno sta­nowiły miły, świąteczny prezent.

- Cieszymy się, że mogłyśmy po­móc. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować kolejne akcje dla domu dziecka w Tuligłowach - do­dają szóstoklasistki.

aw

czwartek, 18 kwiecień 2019 08:43

Językowi czempioni

Aż 13 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 zostało laureatami IX edycji ogólnopolskiej Olim­piady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Języ­ków Obcych im. Bogusława Lindego w Poznaniu. Dzięki wygranej trzecioklasiści i ósmo­klasistka, którzy przygotowywali się pod kierunkiem Marcina Paśnikowskiego, nie muszą zdawać części egzaminu gimnazjalnego.

Młodzież stanęła przed kilkoma trudnymi zadaniami. Jednym z nich było nagranie filmu, w którym ucz­niowie przenoszą się do roku 1918 i opowiadają młodemu Polakowi, co ważnego wydarzyło się w naszym kraju w ciągu stu lat, co zrobiono, aby pielęgnować i zachować wol­ność, czy Polska jest domem dla wszystkich i jak dziś rozumiemy wolność.

W finale natomiast odpowiadali przez komunikator Skype na py­tania egzaminatorów. Musieli wy­kazać się bardzo dokładną wiedzą dotyczącą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Oceniana była tak­że fonetyka, gramatyka, słownictwo oraz płynność wypowiedzi w języku angielskim.

- Najtrudniejszy był chyba pierwszy etap, czyli rozwiązywanie testu on line – mówią laureaci. - Dużo czasu poświęciliśmy też na ułożenie sce­nariusza filmu, napisanie tekstów i nagranie. Ta wiedza na pewno jednak zaprocentuje w przyszłości. Cokolwiek się dzisiaj robi, język an­gielski bardzo się przydaje.

Dzięki uzyskaniu tytułu laureata, trzecioklasiści nie zdają dzisiaj eg­zaminu gimnazjalnego z języka obcego. Ósmoklasistka także jest zwolniona z tej części egzaminu kończącego szkołę podstawową, który odbędzie się 17 kwietnia. Ucz­niowie zostaną również przyjęci do wybranej szkoły ponadgimnazjal­nej, niezależnie od kryteriów, jakie obowiązują przy rekrutacji.

- Z liczącej 32 osoby klasy 3f aż 15 uczniów zwolnionych jest z egza­minu z języka obcego. Gratuluję im, bo włożyli dużo wysiłku, by osiąg­nąć taki sukces. Przygotowania do olimpiady były bardzo intensywne – mówi Marcin Paśnikowski, na­uczyciel angielskiego.

Laureaci: Iga Żyśko, Marta Adamczyk, Maresz Miciuła, Bartosz Apanasienko, Zuzanna Nóżka, Amelia Kuchta, Weronika Olejnik, Filip Host­man, Antoni Rumowski, Weronika Smolińska, Dominika Koperda, Hubert Tworkowski (kl. 3f), Marcin Paśnikowski, a także ubiegłoroczni zwycięzcy językowych zmagań: Nikolas Michajłow, Karol Zawadzki i Natalia Miłosz. Na zdjęciu brakuje Weroniki Mazuryk (kl. 8a).

aw

wtorek, 16 kwiecień 2019 14:17

Zapraszają na kiermasz

Komitet Pomocy SOS Solidarność zaprasza na kiermasz świąteczny do Galerii Venus.Wydarzenie rozpocznie się już jutro.

W środę i czwartek, w godz. 12.00-17.00, młodzież ze świetlicy integracyjnej, prowadzonej przez komitet, sprzedawać będzie wielkanocne ozdoby i stroiki. Dochód przeznaczony zostanie na organizację półkolonii letnich dla podopiecznych stowarzyszenia.

aw

wtorek, 16 kwiecień 2019 09:41

Srebrny Atlas po raz 20.

Nie będzie ani bardziej, ani mniej ważny niż pozostali, otrzyma taką sama statuetkę, jak wszyscy jego poprzednicy. Ale za to będzie dwudziesty! Głos Świdnika rozpoczyna jubileuszową edycję plebiscytu na Świdniczanina Roku. Aby podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, redakcja ustanowiła także tytuł honorowy dla osób, które otrzymają go bez poddawania pod głosowanie. Ilu będzie honorowych Świdniczan Roku? Dowiemy się 9 czerwca, podczas gali rozstrzygnięcia plebiscytu, w drugim dniu Świd­nik Air Festiwal 2019.

Od tego tygodnia, w kolej­nych wydaniach Głosu Świdnika oraz na naszym portalu, będzie można zapoznać się z sylwetkami kandydatów. W szranki rywalizacji o statuetkę Srebrnego Atlasa stają: Bogusław i Grzegorz Jędrasik - właściciele firmy Navcom Systems, Ewa Kossowska - kierownik Miejskiego Centrum Profi­laktyki, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich, Aneta Ptaszyńska - pracownik na­ukowy UMCS, Szkolny Klub Wolonta­riatu przy Szkole Podstawowej nr 3, oraz Renata Szuryga, instruktor gru­py plastycznej „Pod Błękitną Paletą” w Miejskim Ośrodku Kultury.

W tym tygodniu opublikuje­my również pierwszy kupon plebis­cytowy. W sumie będzie ich siedem.

jmr

Bogdan i Grzegorz Jędrasik

W 2001 roku rzucili się z motyką na słońce. Postanowili założyć firmę działającą w niezwykle wymagają­cej branży lotniczej. Pierwsze certy­fikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego otrzymali cztery lata później. Na­stępnie zdobyli pozytywną opinię Instytutu Technicznego Wojsk Lot­niczych w dziedzinie napraw sprzę­tu radionawigacyjnego, przyrzą­dów pokładowych stosowanych w lotnictwie, obsługi sprzętu na stat­kach powietrznych oraz wykonywa­nia stanowisk kontrolno - pomiaro­wych do przeprowadzania napraw i koncesję MSWiA na obrót pod­zespołami pochodzącymi ze stat­ków powietrznych, należących do sił zbrojnych oraz służb porządku publicznego. Ogromnym osiągnię­ciem było zakończenie konstrukcji i dopuszczenie do eksploatacji uni­kalnej, Ruchomej Bazy Obsługowej, następnie wygrana w przetargu na obsługę śmigłowców Mi-2 dla Mi­nisterstwa Obrony Narodowej. Jak przystało na przedsiębiorców, któ­rzy osiągnęli już pewien poziom satysfakcji zawodowej, bracia Jędra­sikowie zaczęli włączać się w inicja­tywy popularyzujące lotnictwo, a wśród nich „LOTNICZE DEPUŁTY­CZE” i Świdnik Air Festival.

Ewa Kossowska

Od 16 lat prowadzi Miejskie Centrum Profilaktyki. Pod jej rządami zmieniło się ono nie do poznania. Lista inicjatyw, z którymi centrum wychodzi do społeczności Świdnika liczy kilkadziesiąt pozycji. Naczelną zasadą filozofii E. Kossowskiej w aktywności zawodowej jest prymat profilaktyki zdrowia rodziny nad działaniami interwencyjnymi. Wyrazem tego jest na przykład grupa rozwoju osobistego dla osób dorosłych czy też coroczna akcja ”Dla zdrowia – listopad miesiącem profilaktyki”. MCP organizuje również wyda­rzenia, które pozornie luźno związane są z profilem działalności placówki, takie jak Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć Pełnią”, bądź zajęcia ta­neczne.

Renata Szuryga

Jest malarką i opiekunką grupy pla­stycznej „Pod Błękitną Paletą”, dzia­łającej w Miejskim Ośrodku Kultury. Na swoim koncie ma wystawy indy­widualne oraz grupowe. Od 20 lat pasją do sztuki dzieli się z najmłod­szymi, a od kilku także z dorosłymi. Jej podopieczni zdobywają nagro­dy w konkursach o zasięgu woje­wódzkim i ogólnopolskim. Pierwsze kroki w malarstwie stawiała w Ze­spole Szkół Plastycznych w Lublinie, później swoją przygodę kontynuo­wała na studiach. Jej wielką pasją są również podróże. Zawsze przywozi z nich wiele wspomnień i inspiracji do pracy, którymi dzieli się z pod­opiecznymi. Piękno dostrzega nie tylko w greckich wyspach, ale też w polskiej Sosnowicy, Dąbrowicy czy jej ukochanym Wrzosowie.

Szkolny Klub Wolontariatu

Powstał w 2007 roku w Gimnazjum nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3), z inicjatywy Katarzyny Radek, szkolnego pedagoga oraz Urszuli Szabatow­skiej, nauczycielki chemii. W każdym roku szkolnym należy do niego ok. 30-40 uczniów. Wrażliwi na ludzkie nieszczęście, nigdy nie odmawiają pomocy in­nym. Współpracują z Komitetem SOS, na przykład przy okazji Dnia Chorego, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Usług Socjalnych i świdnickim kołem PSONI. Biorą udział w zbiórkach żywności, organizują kiermasze i dyskoteki charytatywne, jeżdżą do pogotowia opie­kuńczego, by bawić się z jego podopiecznymi. Wspierają lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, akcję „Szlachetna Paczka” oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Aneta Ptaszyńska

Absolwentka biotechnologii UMCS, autorka licznych publikacji i gran­tów naukowych poświęconych m.in. nowym substancjom leczni­czym przeciwko grzybom chorobo­twórczym. Zajmuje się badaniami dotyczącymi nosemozy – groźnej choroby pszczoły miodnej. Współ­pracuje z wieloma ośrodkami na­ukowymi w kraju i za granicą, a wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych i wie­lu publikacji naukowych. W ubie­głym roku zwyciężyła w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu „Inno­wacja jest Kobietą”, zorganizowa­nego przez Fundację Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki. Nagrodą była promocja zwycięskiego wyna­lazku podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2018 w Norymber­dze. Również w ubiegłym roku dr A. Ptaszyńska została zaproszo­na przez kanadyjskie organizacje pszczelarskie do Edmonton na kon­ferencję poświęconą hodowli tych pożytecznych owadów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

Działalność rozpoczęła w styczniu 1973 r. Założona została na podbudowie Społecznego Ogniska Muzycznego przy Zakładowym Domu Kultury WSK Świdnik. Jej pierwszym dyrektorem był Teofil Nowosad. W 2003 roku placów­ce nadano imię Rodziny Wiłkomirskich, a jej szefową została Beata Olszańska. Od kilku lat szkoła funkcjonuje w nowej siedzibie, przy ul. Króla Pole 7. Nauka odbywa się w cyklach sześcioletnim i czteroletnim. Uczniowie mogą rozwijać umiejętność gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, akordeonie, perkusji i trąbce. Odno­szą wiele sukcesów w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzyna­rodowych. Biorą udział w popisach klasowych i koncertach, często uświetniają też uroczystości miejskie. W placówce działają chór szkolny, zespół instrumen­talny i ZTL Leszczyniacy.

poniedziałek, 15 kwiecień 2019 15:00

Maraton ósmoklasistów

W poniedziałek, o godzinie 9.00, świdniccy uczniowie, po raz pierwszy w historii, przystąpili do egzaminów ósmoklasisty. Pomimo ogólnopolskiego protestu nauczycieli, we wszystkich świdnickich szkołach powołano komisje egzaminacyjne i  sprawdzian przebiegał bez zakłóceń.

- W Świdniku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 341 uczniów z 14 oddziałów - mówi Bożena Zapalska, p.o. naczelnika wydziały oświaty i spraw rodzinnych UM. - Egzamin jest obligatoryjny i stanowi podsumowanie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej.

Inauguracyjna weryfikacja wiedzy rozpoczęła się sprawdzianem z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się w poniedziałek, o godz. 9.00 i trwał 120 minut. We wtorek uczniowie zweryfikują swoją wiedzę z zakresu matematyki, natomiast w środę z języka obcego.

- W naszej placówce również trwa protest nauczycieli powiedział Mirosław Król, dyrektor ZSO nr 1. - Nie miał on jednak wpływu na egzamin gimnazjalny, jak i ósmoklasisty. Została powołana komisja z nauczycieli, którzy pracują w naszej szkole, jak również  z innych świdnickich szkół. Nie przewidujemy zatem żadnych zakłóceń. Dzisiejszy egzamin to dla uczniów sprawdzian, który albo da im moc uwierzenia we własne siły lub zmobilizuje do większej pracy przed wyborem właściwej szkoły średniej. Rozmawiałem z uczniami przed wejściem do sali egzaminacyjnej i nie dostrzegłem u nich oznak zdenerwowania. Niewielka trema na pewno nie będzie miała wpływu na wyniki egzaminu.

- To dla wszystkich nietypowa sytuacja. W związku z reformą oświaty, tym roku do klas pierwszych szkół średnich przyjmowane będą dwa roczniki - ósmoklasistów i gimnazjalistów. Jeżeli na przykład w II Liceum tworzono trzy oddziały, teraz arkusz organizacji złożony przez dyrektora będzie zawierał sześć klas pierwszych. Absolwenci klas ósmych będą składali dokumenty o przyjęcie do czteroletniego liceum, natomiast gimnazjaliści do trzyletniego. Będą więc w szkole dwie różne podstawy programowe – dodaje B. Zapalska.

Wyniki sprawdzianu poznamy 14 czerwca. Egzaminu nie można nie zdać, natomiast liczba zdobytych punktów będzie miała znaczenie przy wyborze kolejnej szkoły.

słs

poniedziałek, 15 kwiecień 2019 12:02

Rekordowa palma

Po raz kolejny możemy napisać, że takiej palmy jeszcze w Świdniku nie było. W parafii pw. Św. Kingi powstała 13-metrowa palma, która w sobotę stanęła przy świątyni. Inicjatorem przedsięwzięcia, do którego włączyli się również wierni z pozostałych części miasta, było Stowarzyszenie Świętej Kingi.

Pomysł przywiozła z jednego z górskich miasteczek Magdalena Celińska, dyrygentka Chóru Świętej Kingi. W ubiegłym roku udało się zrobić 8,5-metrową palmę, która składała się 357 wianków. Postanowiono, że na kolejną Wielkanoc będzie zdecydowanie wyższa. W marcu stowarzyszenie zaprosiło świdniczan na warsztaty robienia kwiatów. Poprowadziła je Halina Grzesiak, twórczyni ludowa z Olszanki w gminie Krzczonów. Bibułowe rośliny zamieniono w wianki, które wykorzystano do stworzenia palmy.

- Spotykaliśmy się jeszcze kilka razy, by uwić ich jak najwięcej. Wianki przynosili parafianie ze Św. Kingi. Wspomogli nas też podopieczni Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Wszystkim serdecznie dziękujemy - mówi Wioletta Kasztelan, prezes stowarzyszenia.

W sobotę, od samego rana trwały przygotowania do montażu palmy. Na 13-metrowy stelaż nałożono ponad 600 wianków. Przeważały kwiaty z bibuły, ozdobione gałązkami barwinku, tui czy wierzby. Prace przy ogromnej konstrukcji zajęły kilka godzin. Początkowo planowano ustawić ją przed wejściem do kaplicy, jednak ze względu na rozmiar i ciężar, mimo wykorzystania zwyżki Pegimeku, nie udało się to. Ostatecznie stanęła więc na tarasie budującego się kościoła.

Z niewykorzystanych kwiatów zrobiono jeszcze jedną, już mniejszą, ale równie piękną i kolorową palmę. Została umieszczona obok ołtarza.

- Przed rozpoczęciem mszy poświęciliśmy naszą palmę wielkanocną. To trud wielu osób. Dziękuję Stowarzyszeniu Świętej Kingi za pomysł oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie. Stanowiło przypomnienie o pięknych tradycjach, ale też formę integracji naszych parafii - mówił podczas niedzielnego nabożeństwa ks. proboszcz Zbigniew Kiszowara.

Misterium i obraz

Parafia św. Kingi zaprasza świdniczan na Misterium Męki Pańskiej. Rozpocznie się w piątek, o godz. 17.00, w budującym się kościele, który przeobrazi się w Wieczernik. W scenach męczeństwa i śmierci Jezusa, poszerzonych o  komentarze stygmatyczki i wizjonerki Katarzyny Emmerich, wezmą udział członkowie stowarzyszenia, parafianie oraz grupa rekonstrukcyjna z Lublina.

Stowarzyszenie prosi również wiernych o przysyłanie swoich zdjęć, na przykład z uroczystości, które odbywały się w  parafii św. Kingi. Fotografie wykorzystane będą do stworzenia obrazu patronki. Planowane wymiary to 3x10 m.

- Święta Kinga urodziła się w 1234 roku i tyle zdjęć chcemy użyć. Obraz zawiśnie w kościele 16 czerwca, z okazji 20. rocznicy jej kanonizacji. Fotografie można nadsyłać do połowy maja, na adres mailowy stowarzyszenie.kinga@gmail.com. To będzie piękna pamiątka - zachęcają Magdalena Celińska i Wioletta Kasztelan.

aw

Strona 1 z 32

Najczęściej czytane