• Idzie sobie Grześ...
 • Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • SH
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
niedziela, 19 marzec 2017 09:16

Samodzielność naszą siłą

Napisał 

Samorządowa Akademia Finansów opub­likowała ranking, mówiący o tym, które samo­rządy są najbardziej samodzielne finansowo. Jak w tym rankingu wypada Świdnik?

Bardzo przyzwoicie. Według twórcy zestawienia, prof. Eu­geniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem, świadczy o pozio­mie samodzielności finansowej samorządu: - Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu po­chodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te mia­sta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze za­danie – twierdzi prof. Sobczak.

Tylko 87 samorządów odznacza się wysoką samodzielnością finanso­wą. Liderem pod tym względem została gmina wiejska Kleszczów, w województwie łódzkim, w której dochody własne stanowiły aż 96,82 proc. budżetu. W gronie najbardziej uzależnionych finansowo samo­rządów prymat wiedzie również wieś. Najmniejszy udział dochodów własnych w budżecie odnotowano w Janowcu Kościelnym na Warmii i Mazurach -14,87 proc.

W budżecie Świdnika dochody włas­ne stanowią 60,86 proc. Plasuje to nasze miasto, wśród 123 gmin wo­jewództwa, na 4 miejscu, za Pucha­czowem, Radzy­niem Podlaskim i Lubartowem. W gronie 2478 gmin całej Polski, zajmu­jemy 322 miejsce. O komentarz do tych wyników po­prosiliśmy Wiesława Głąba, naczel­nika wydziału budżetowo-finanso­wego UM:

- Oczywiście nie możemy się sugerować badaniem wskaź­nika udziału dochodów własnych w budżecie gminy z jednego roku. Bardziej obiektywny obraz otrzy­malibyśmy biorąc pod uwagę, na przykład, okres pięcioletni. Dopiero wtedy możemy mówić o miarodaj­nym badaniu „gospodarczo-finan­sowej mocy” gminy. Jednak w przy­padku Świdnika, wynik w dłuższej perspektywie, byłby porównywalny. Do dochodów własnych gmin nale­żą, między innymi podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynno­ści cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz dochodowy, płaco­ny w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne, na przykład skarbowa, targowa, miejscowa. W strukturze dochodów gmin naj­bardziej efektywnym i najważniej­szym podatkiem lokalnym jest ten od nieruchomości. Do dochodów własnych zalicza się także udziały w podatkach dochodowych, sta­nowiących dochód budżetu pań­stwa. Istotnym źródłem wpływów budżetów jednostek samorządu terytorialnego są dochody z posia­danego majątku. Należą do nich dochody ze sprzedaży majątku, naj­mu, dzierżawy, eksploatacji lokali komunalnych, opłat za korzystanie z infrastruktury komunalnej, akcji i udziałów w spółkach akcyjnych i z o.o., a także przychody z prywaty­zacji przedsiębiorstw, należących do jednostek samorządu terytorialne­go.

jmr

Najczęściej czytane

 • DSC_0559
 • DSC_0622
 • dsc_0586
 • mural-6
 • dsc_0043
 • DSC_0567
 • mural-2
 • DSC_0621
 • DSC_0586
 • DSC_0560
 • DSC_0645