• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
niedziela, 08 wrzesień 2019 08:03

Maluchy dostaną szansę

Napisał 

Najmłodsze, niepełnosprawne dzieci mogłyby liczyć nie tylko na troskliwą opiekę, ale rów­nież na specjalistyczną rehabilitację. Ich rodzice otrzymaliby możliwość powrotu do pracy i wsparcie ekspertów. Ratusz rozpoczął starania o zapewnienie maluchom ze Świdnika miejsc w żłobku dla dzieci niepełnosprawnych.

- Takiej placówki nie ma w naszym mieście, ale również w całym regio­nie. Nie mówimy tu tylko o opiece nad małym dzieckiem, ale o zapew­nieniu specjalistycznej pomocy i rehabilitacji maluchom niepełno­sprawnym - tłumaczy Ewa Jan­kowska, sekretarz miasta. - Dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpie­nie jako partnerzy do projektu, któ­rego celem jest utworzenie takiego żłobka.

W minionym tygodniu burmistrz Waldemar Jakson podpisał doku­menty niezbędne do starania się o dofinansowanie przedsięwzięcia z pieniędzy unijnych.

- Jeśli uda się zdobyć dotację, pokryje ona wszel­kie koszty organizacji żłobka - tłu­maczy E. Jankowska.

Specjalistyczna placówka miałaby powstać w Lublinie przy ul. Tysiąc­lecia. Natomiast dzieci ze Świdni­ka byłby do niej przyjmowane w pierwszej kolejności. Dla maluchów miałby powstać specjalnie przygo­towany i wyposażony budynek oraz zewnętrzny plac zabaw. Dzieci ko­rzystałyby nie tylko ze specjalistycz­nej pomocy, ale także z całej gamy zajęć rehabilitacyjnych, wśród których jest, m.in. alpakoterapia, dogoterapia, zajęcia ruchowe, gim­nastyka korekcyjna, zajęcia logope­dyczne, terapia Halliwick, integracja sensoryczna, rehabilitacja, terapia taktylna ręki. Rodzice i maluchy mieliby również możliwość korzy­stania z porad psychologicznych, konsultacji z pediatrą, psychiatrą czy prawnikiem.

Jeśli uda się uzyskać dofinansowa­nie na projekt wart ponad 5 mln zł, wówczas przez pierwsze dwa lata, dzieci korzystałyby z opieki i rehabi­litacji bezpłatnie. Maluchy ze Świd­nika miałyby również zapewniony w tym czasie nieodpłatny dowóz do Lublina.

Najczęściej czytane